ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Numer karty: WK.19/U

Opis:

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Co powinienem wiedzieć?

 1. Zgodnie z art. 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.
 2. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w art. 83 ust. 2, w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych powiatów, jest on obowiązany uzyskać wpis w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek.
 3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:
  1. firmę przedsiębiorcy oraz jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
  2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) - jeżeli podmiot jest obowiązany posługiwać się tym numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
  4. adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy;
  5. zakres badań, jakie przedsiębiorca zamierza przeprowadzać;
  6. imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz numerami ich uprawnień.
 4. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

  "Oświadczam, że:

  1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;
  2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.".
 5. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:
  1. posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
  3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
  4. posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
  5. posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
  6. zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Kto może załatwić sprawę?

Przedsiębiorca lub pełnomocnik w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Właściwy starosta jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego kompletnego wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (WK.32) - kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną;
 2. zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
 3. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorcy;
 4. oświadczenie o spełnianiu warunków działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (formularz WK.33);
 5. oświadczenie przedsiębiorcy, że w stosunku do niego nie została otwarta likwidacja ani nie ogłoszono upadłości(formularz WK.34);
 6. kserokopia aktualnych uprawnień zatrudnionych diagnostów;
 7. decyzja wydana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego dot. zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań;
 8. opłata skarbowa za wpis do rejestru;
 9. pełnomocnictwo- w przypadku działania przez pełnomocnika– oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w wysokości 412 zł.

W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Rachunek bankowy: ING BSK S.A. O/Częstochowa Nr konta: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783, w tytule zaznaczając czego opłata dotyczy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz „Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów ”,

 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu (pok. 7 parter).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym;
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu:
  42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7.


Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Krok 4

Czekać na termin kontroli stacji kontroli pojazdów.


Krok 5
Odebrać zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą,

Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów zostanie przesłane pocztą.

UWAGA:

 • W przypadku wysłania za pośrednictwem faksu wniosku, który jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty lub liczby stron należy dostarczyć do wydziału oryginał wniosku np. osobiście lub za pośrednictwem poczty,
 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów wysyłane jest do wnioskodawcy listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub w przypadku doręczeń na terenie miasta Lubliniec za pośrednictwem gońca.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. -
  w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach ( Dz.U. z  2015 r., poz.776 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U. z 2006 r. Nr 40, poz. 275).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz. 2264).
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 162).
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256
  ze zm.).
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.),
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 094 902
Baron Renata
530 101 335
Makles Aleksandra
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Czwartek 29 lipca 2021 11:17:36 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 1214

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu