ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wydanie decyzji na wykonanie tabliczki znamionowej/nadanie nowych numerów identyfikacyjnych

Numer karty: WK.4/U

Co powinienem wiedzieć?

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 1. Cechę identyfikacyjną, którą w przypadku pojazdów określonych w art. 66a ust. 2 ustawy jest numer nadwozia, podwozia lub ramy, nadaje się na wniosek właściciela pojazdu
 2. Starosta właściwy w sprawach rejestracji pojazdu wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu (art. 66a ust 2):
 • zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM";
 • w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego;
 • odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 • nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu;
 • w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu;
 • w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy;
 • zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.
 1. Numer nadwozia, podwozia lub ramy umieszcza, na nadwoziu, podwoziu lub ramie oraz tabliczce znamionowej zastępczej, stacja kontroli pojazdów wskazana w decyzji starosty właściwego w sprawach rejestracji pojazdu
 2. Diagnosta wystawia zaświadczenie potwierdzające umieszczenie numeru nadwozia, podwozia lub ramy, które jest podstawą do zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
 3. W przypadku braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej stacja diagnostyczna wykonuje i umieszcza tabliczkę znamionową zastępczą zgodnie z decyzją starosty

Kto może załatwić sprawę?

 • Właściciel pojazdu. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli – wszyscy powinni być obecni, bądź jeden z właścicieli posiadający odpowiednie pełnomocnictwo;
 • Osoba, która może reprezentować firmę (właściciel lub pełnomocnik) – jeśli pojazd jest własnością firmy;

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o wyrażeniu zgodny na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej bądź decyzja o odmowie wyrażenia takiej zgody..

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. W przypadku nadania nowych numerów identyfikacyjnych (VIN)
 • Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie tabliczki znamionowej/nadanie nowych numerów identyfikacyjnych (WK.4)
 • Dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą oraz kartę pobytu);
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
 • Oryginał dowodu własności pojazdu (w przypadku gdy pojazd nie został zarejestrowany na wnioskodawcę);
 • W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
 • Oświadczenie, że pojazd jest pojazdem, o którym mowa w art. 66a ust. 2 pkt 1 ustawy
 • dowód własności ramy lub podwozia pojazdu, o którym mowa w art. 66a ust. 2 pkt 2 ustawy
 • dokumenty stwierdzające odzyskanie pojazdu, o którym mowa w art. 66a ust. 2 pkt 3 ustawy
 • dokumenty stwierdzające nabycie pojazdu, o którym mowa w art. 66a ust. 2 pkt 4 ustawy
 • prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu, o którym mowa w art. 66a ust. 2 pkt 5 ustawy
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu lub opinię rzeczoznawcy samochodowego, w przypadku pojazdu, o którym mowa w art. 66a ust. 2 pkt 6 ustawy
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu, o którym mowa w art. 66a ust. 2 pkt 7 ustawy, z warunkami technicznymi
 • opinię rzeczoznawcy samochodowego, jeżeli jest wymagana
 • dowód rejestracyjny
 1. W przypadku wydania decyzji na wykonanie tabliczki znamionowej
 • Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie tabliczki znamionowej/nadanie nowych numerów identyfikacyjnych (WK.4)
 • Dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą oraz kartę pobytu);
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
 • Oryginał dowodu własności pojazdu (w przypadku gdy pojazd nie został zarejestrowany na wnioskodawcę);
 • W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa
 • Dowód rejestracyjny
 • Oświadczenie wnioskodawcy o braku tabliczki znamionowej.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej–10zł.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa-17zł

UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Rachunek bankowy: ING BSK S.A. O/Częstochowa Nr konta: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783, w tytule zaznaczając czego opłata dotyczy.

Istnieje również możliwosć dokonania opłaty bezpośrednio przy okienku obsługi lecz do płatności dokonywanych kartą bezpośrednio podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz: WK.4 Wniosek o wydanie decyzji na wykonanie tabliczki znamionowej/nadanie nowych numerów identyfikacyjnych,

 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu pok. 03).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • Osobiście w Biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu – pokój 03;


Krok 3

Odebrać decyzję administracyjną po czym udać się do wskazanej stacji diagnostycznej.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • Pocztą.

UWAGA:

 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie ma możliwości załatwienie tej sprawy w pełni drogą elektroniczną,

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym -  Dz.U.2023.1047 t.j. z dnia 2023.06.01 ze zm.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r.  w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów - Dz.U.2022.1847 z dnia 2022.09.02 ze zm.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r.  w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  -  Dz.U.2022.1849 z dnia 2022.09.02 ze zm.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników - Dz.U.2022.1848 z dnia 2022.09.02
 5. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - Dz.U. 2020.2056 t.j. z dnia 2020.11.20 ze zm.
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U.2022.2142 t.j. z dnia 2022.10.19 ze zm.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U.2007.187.1330 z dnia 2007.10.12

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

574 657 103
Gajda Beata
530 085 737
Klama Agnieszka
530 098 866
Mielczarek Elżbieta
530 930 891
Sawczuk-Pawelak Mariola
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Środa 28 lipca 2021 14:48:34 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 3019

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu