ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wydanie wtórnika

Numer karty: WK.5/U

Co powinienem wiedzieć?

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

W celu uzyskania wtórnika dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego/tablic rejestracyjnych, należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Kto może załatwić sprawę?

 • Właściciel pojazdu. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli – wszyscy powinni być obecni, bądź jeden z właścicieli posiadający odpowiednie pełnomocnictwo.
 • Osoba, która może reprezentować firmę (właściciel lub pełnomocnik) – jeśli pojazd jest własnością firmy.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Natychmiastowo w przypadku pozwolenia czasowego, w przypadku wydania wtórnika tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego okres oczekiwania to 1 do 2 tygodni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie wtórnika (WK.1) - kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną lub pełnomocnika.
 2. Dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą oraz kartę pobytu).
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty.
 4. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Dodatkowe dokumenty wymagane do:

 1. Wtórnika dowodu rejestracyjnego:
  1. Wyciąg z rejestru badań technicznych określającego termin następnego badania technicznego pojazdu (nie jest wymagane jeśli pojazd ma aktualne badania w systemie CEP),
  2. Oświadczenie właściciela o: utracie (w przypadku zagubienia), zniszczeniu,
  3. W przypadku zniszczenia dokumentu wymagane jest przyniesienie jego szczątków,
  4. W przypadku kradzieży wymagane jest przyniesienie zawiadomienia o zgłoszeniu sprawy na policji,
  5. W przypadku kiedy pojazd posiada więcej niż jednego właściciela - oświadczenie współwłaściciela że działa za zgodą większości współwłaścicieli, lub pełnomocnictwo/a.
 2. Wtórnika pozwolenia czasowego:
  1. Oświadczenie właściciela o: utracie (w przypadku zagubienia), zniszczeniu,
  2. W przypadku kiedy pojazd posiada więcej niż jednego właściciela - oświadczenie współwłaściciela że działa za zgodą większości współwłaścicieli, lub pełnomocnictwo/a.
 3. Wtórnika tablicy rejestracyjnej:
  1. Dowód rejestracyjny,
  2. Tablicę rejestracyjną w przypadku zagubienia jednej sztuki,
  3. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
  4. W przypadku kiedy pojazd posiada więcej niż jednego właściciela - oświadczenie współwłaściciela że działa za zgodą większości współwłaścicieli, lub pełnomocnictwo/a.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Wtórnik dowodu rejestracyjnego:
  • 54,00 zł - opłata komunikacyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego.
  • 18,50 zł - opłata komunikacyjna za wydanie pozwolenia czasowego.
 2. Wtórnik pozwolenia czasowego - 18,50 zł - opłata komunikacyjna.
 3. Wtórnik tablic rejestracyjnych:
  • 52,50 zł - opłata komunikacyjna za wtórnik jednej tablicy dla pojazdu samochodowego, komplet nalepek legalizacyjnych.
  • 92,50 zł - opłata komunikacyjna za wtórnik dwóch tablic rejestracyjnych dla pojazdu samochodowego, komplet nalepek legalizacyjnych.
  • 52,50 zł - opłata komunikacyjna za wtórnik tablicy dla motocykli, ciągników rolniczych, motocykli i pojazdów samochodowych innych oraz przyczep, komplet nalepek legalizacyjnych.
  • 42,50 zł - opłata komunikacyjna za wtórnik tablicy dla motorowerów, komplet nalepek legalizacyjnych w wysokości.
 4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł.

UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej

Wpłat z tytułu opłaty dokonywać można tylko kartą w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu przy ul. Paderewskiego 7 (pok. 03) lub przelewem na rachunek bankowy w PKO B.P S.A.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
PKO B.P S.A nr : 14 1020 1664 0000 3502 0188 8452


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL 14 1020 1664 0000 3502 0188 8452
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Rachunek bankowy: ING BSK S.A. O/Częstochowa Nr konta: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz: WK.5 Wniosek o wydanie wtórnika,

 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu pok. 03).

Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • Osobiście w Biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu – pokój 03.


Krok 3

 • Odebrać wnioskowany wtórnik, przypadku gdy dokument wydawany jest natychmiastowo.
 • W przypadkach gdzie niezbędne jest złożenie zamówienia do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, bądź producenta tablic, po złożeniu wniosku należy odczekać ok. 1-2tygodni, po czym trzeba będzie ponownie wstawić się w urzędzie w celu odebrania wnioskowanego wtórnika.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • Pocztą.

UWAGA:

Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie ma możliwości załatwienie tej sprawy drogą elektroniczną, gdyż wymagane jest zdanie dowodu rejestracyjnego, oraz tablic rejestracyjnych.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym -  Dz.U.2023.1047 t.j. z dnia 2023.06.01 ze zm.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r.  w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów - Dz.U.2022.1847 z dnia 2022.09.02 ze zm.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r.  w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  -  Dz.U.2022.1849 z dnia 2022.09.02 ze zm.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników - Dz.U.2022.1848 z dnia 2022.09.02
 5. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - Dz.U. 2020.2056 t.j. z dnia 2020.11.20 ze zm.
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz.U.2022.2142 t.j. z dnia 2022.10.19 ze zm.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U.2007.187.1330 z dnia 2007.10.12

Tryb odwoławczy

W konkretnych sprawach odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

574 657 103
Gajda Beata
530 085 737
Klama Agnieszka
530 098 866
Mielczarek Elżbieta
530 930 891
Sawczuk-Pawelak Mariola
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Środa 28 lipca 2021 14:55:14 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 2711

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu