ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych lub reklam

Numer karty: WK.24/U

Opis:

Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych lub reklam.

Co powinienem wiedzieć?

 1. Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:
  1. Zarządcą dróg powiatowych jest – zarząd powiatu. W Powiecie Lublinieckim nie został utworzony Powiatowy Zarząd Dróg.
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych
   lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy. Jednakże właściwy zarządca drogi:
   • Może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji
    lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg
    .
   • Odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej, jeżeli
    w kanale technologicznym istnieją wolne zasoby.
   • Odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam, jeżeli ich umieszczenie mogłoby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń, lub zmniejszenie jej trwałości, lub zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz w przypadkach, gdy reklamy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 42a ustawy o drogach publicznych.
  3. W decyzji, o której mowa powyżej, określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki
   umieszczenia w pasie drogowym urządzeń/ obiektów budowlanych lub reklam oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:
   • Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.
   • Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa powyżej.
   • Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
  4. Utrzymanie urządzeń infrastruktury technicznej/obiektów budowlanych/reklam niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, należy do ich posiadaczy.
  5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.

Co należy dołączyć do wniosku ?

 1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z proponowaną lokalizacją urządzenia/obiektu/reklamy (w przypadku gęstej zabudowy i uzbrojenia terenu, ze względu na czytelność wymagana jest skala 1:500)
  w dwóch egzemplarzach.
 2. Projekt techniczny: szczegóły przejścia urządzenia pod drogą powiatową np. przekrój poprzeczny, (jeśli występuje).
 3. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a §2 kodeksu postępowania administracyjnego wraz z opłatą skarbową, której wysokość wynosi 17zł w przypadku, gdy
  w sprawie występuje pełnomocnik. (Opłaty skarbowe należy uiścić na konto: Urząd Miejski w Lublińcu
  ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec ING Bank Śląski O/Częstochowa nr: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783).

Zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, zarządca drogi zastrzega sobie prawo do wymagania dodatkowych dokumentów.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zainteresowana (inwestor), bądź pełnomocnik występujący w imieniu osoby zainteresowanej.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Średni czas oczekiwania to 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, w przypadku lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej, a w pozostałych przypadkach 65 dni z wyjątkiem spraw wymagających postępowania wyjaśniającego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym (WK.48) - kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną lub pełnomocnika.
 2. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
 3. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z proponowaną lokalizacją urządzenia/obiektu/reklamy
  (w przypadku gęstej zabudowy i uzbrojenia terenu, ze względu na czytelność wymagana jest skala 1:500)
  w dwóch egzemplarzach.
 4. Wypisy z rej. gruntów

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

  (Opłaty skarbowe należy uiścić na konto: Urząd Miejski w Lublińcu ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec
  ING Bank Śląski O/Częstochowa nr: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783).

UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz WK.48 „Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu - pokój 8b (parter).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu – pokój 8b (parter);
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu:
  42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa
  lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.


Krok 4

Odebrać zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej/obiektów budowlanych/ reklam niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w sposób określony we wniosku (osobiście lub listownie).

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP. W przypadku konieczności złożenia planu zagospodarowania terenu, którego wydruk nie mieści się na formacie A4 do urzędu należy dostarczyć wymagane wydruki przedmiotowego planu.

„Decyzja zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej/obiektów budowlanych/reklam” wysyłana jest do wnioskodawcy listownie lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA:

 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • „Decyzja zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej/obiektów budowlanych/ reklam” wysyłana jest do wnioskodawcy listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub w przypadku doręczeń na terenie miasta Lubliniec za pośrednictwem gońca lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 1376 z późn.zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 735
  z późn.zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016.124 t. j. z dn. 29.01.2016 r. z późn.zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
  (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Lublińcu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 102 236
Ledwig Sandra
530 098 514
Moj-Rydzewska Katarzyna
602 555 788
Wojtal Paweł
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Czwartek 29 lipca 2021 12:05:46 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 2257

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu