ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Numer karty: WK.32/U

Opis:

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

Co powinienem wiedzieć?

Zgodnie z art. 65 i art. 65b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

„Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia
w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie”.

„Zezwolenie, (…) wydaje się w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy (…)”.

Co należy dołączyć do wniosku?

 1. „Szczegółowy regulamin imprezy określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
 2. „Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia”.
 3. „Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości
  i granice województw”.
 4. „Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy” zawierający:
  • listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające
   te osoby,
  • pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,
  • rodzaj i ilość środków technicznych (w szczególności znaków, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, lin, taśm
   lub wstęg służących do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy, barier, płotków lub przegród służących do odgradzania miejsca imprezy),
  • rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, określone w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwymi dysponentami jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
  • sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
  • sposób oznakowania pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
  • rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych
   z ruchu publicznego,
  • organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy, a Policją w trakcie trwania imprezy,
  • sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą
   i w trakcie jej trwania.
 5. „Oświadczenie Organizatora o dokonaniu uzgodnień z Komendą Powiatową Policji, Służbami Ratownictwa Medycznego oraz Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej”.
 6. „Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw”.
 7. „Uzgodnienie z zarządcą drogi obszaru wykorzystania pasa drogowego”.
 8. „Oświadczenie Organizatora o spełnieniu przez organizatora warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym”.
 9. „Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas imprezy” – jeżeli dla potrzeb imprezy planowane jest zamknięcie ruchu na drodze.
 10. „Pisemna zgoda właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych”.
 11. „Pełnomocnictwo” (jeżeli Organizator działa przez pełnomocnika).
 12. „Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej” - Opłata skarbowa od wydania zezwolenia na wykorzystanie dróg
  w sposób szczególny.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lub pełnomocnik występujący w imieniu tych osób.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Decyzję wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wniosek o wykorzystanie dróg w sposób szczególny - kompletny wniosek wraz z załącznikami wskazanymi powyżej podpisany przez osobę zainteresowaną.

W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. „Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej” - Opłata skarbowa od wydania zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny wynosi 48,00 zł – podstawa: ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (Dz.U. nr 225 poz. 1635 z późn.zm.). Opłatę należy wnieść na rachunek:

  Urząd Miejski w Lublińcu ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec
  ING Bank Śląski O/Częstochowa
  Nr: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783

  UWAGA:

  Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in.: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pożytku publicznego, jeżeli organizacje te składają wniosek o wydanie zezwolenia wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

  Opłaty skarbowe należy uiścić na konto: Urząd Miejski w Lublińcu ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec

  ING Bank Śląski O/Częstochowa nr: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783.

  UWAGA:

  • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
  • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
  • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

 1. Przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza, uzgodnij z właściwym zarządcą drogi (drogi powiatowe – Zarząd Powiatu w Lublińcu, drogi gminne – Burmistrz, Wójt).
 2. Jeżeli dla potrzeb imprezy planujesz zamknąć ruch na drodze, przedłóż do zatwierdzenia projekt czasowej organizacji ruchu zaopiniowany przez właściwego zarządcę drogi i jeżeli to droga powiatowa, zaopiniowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu (druk WK.43). Pamiętaj także o zgłoszeniu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu w terminie 7 dni przed jej wprowadzeniem (druk WK.44).
 3. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek.
 4. Dołącz do wniosku wymagane dokumenty - patrz: Co należy dołączyć do wniosku?
 5. Kompletny wniosek wyślij lub złóż osobiście pod adresem: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 7.
 6. Pamiętaj, że wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy (również wszelkie zmiany do wniosku należy zgłosić z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem).
 7. Decyzję wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
 8. Jeżeli jesteś osobą fizyczną zezwolenie możesz odebrać osobiście lub otrzymać ją pocztą, jeżeli wniosek składają osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – zezwolenie może zostać odebrane osobiście przez pełnomocnika lub zostanie wysłane pocztą pod adres wskazany we wniosku.
 9. Prześlij kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
 10. Pamiętaj o powiadomieniu przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym.
 11. Przekaż do wiadomości publicznej informacje o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej imprezy.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

„Zezwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny” wysyłane jest do wnioskodawcy listownie lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA:

Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej. 

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 098 514
Moj-Rydzewska Katarzyna
602 555 788
Wojtal Paweł
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Piątek 22 lipca 2022 10:39:58 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 798

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu