ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wykreślenie ostrzeżenia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego

Numer karty: WGM.8/U

Opis:

Wykreślenie ostrzeżenia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego

Co powinienem wiedzieć?

 1. W przypadku gdy w dziale III księgi wieczystej w której właścicielem jest osoba fizyczna umieszczono ostrzeżenie o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego, a postępowanie takie zostało zakończone osoba fizyczna może złożyć wniosek do tut. organu w celu dokonania czynności powodujących wykreślenia takiego zapisu.
 2. Po zbadaniu zgromadzonych dokumentów organ kieruje do właściwego sądu wniosek o wykreślenie obciążenia (wpisu o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego)
 3. W przypadku kiedy faktycznie doszło do wywłaszczenia i składający wniosek przedłoży dokument potwierdzający ten fakt, organ wnioskuje do Sądu Rejonowego w Lublińcu o wykreślenie wzmianki o wszczęciu postępowania.
 4. W przypadku gdy wnioskodawca nie posiada takiego dokumentu tutejszy organ ustala na podstawie
  in. zasobów archiwalnych, poprzez zbadanie akt ksiąg wieczystych czy faktycznie doszło do wydania decyzji o wywłaszczeniu.

Kto może załatwić sprawę?

Właściciel nieruchomości.
Na wniosek właściciela nieruchomości lub z urzędu Starosta Lubliniecki reprezentujący skarb Państwa z zakresu administracji rządowej wykreśla z ksiąg wieczystych ostrzeżenia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego zapisane w dziale III księgi wieczystej.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie w przypadku złożenia przez stronę kompletnego wniosku. Średni czas oczekiwania na  złożenie wniosku do Sądu Rejonowego w Lublińcu o wykreślenie obciążenia w księdze wieczystej po złożeniu kompletnego wniosku wynosi do 3 miesięcy. W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada dokumentu potwierdzającego, że wywłaszczenie faktycznie nastąpiło a jedynie poda numer/sygnaturę dokumentu, wniosek zostanie złożony do Sądu po otrzymaniu przez organ decyzji o wywłaszczeniu.  W sprawach które wymagają postępowania wyjaśniającego termin może uleć wydłużeniu.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wykreślenie ostrzeżenia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego podpisany przez osobę zainteresowaną wraz z załącznikiem – (WGM.1/U)
 2. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego udzielonego pełnomocnictwa (

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa

UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu  lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu:


ING Bank Śląski O/Częstochowa nr : 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783


Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz „wniosku o wykreślenie ostrzeżenia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem).

Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym;
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem : 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".

Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Krok 4
Odebrać informację o wykreśleniu przez Sąd Rejonowy w Lublińcu wzmianki o wszczęciu postępowania w sposób określony we wniosku (osobiście lub listownie).

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

UWAGA:

 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • Informacja o załatwieniu sprawy wysyłana jest do wnioskodawcy listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub w przypadku doręczeń na terenie miasta Lubliniec za pośrednictwem gońca lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • W trakcie załatwiania sprawy organ może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, uaktualnienia
  już złożonych, bądź występować do innych organów i urzędów w celu pozyskania dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 • Wszystkie załączniki powinny stanowić oryginały dokumentów lub ich odpisy, kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. W przypadku złożenia niepotwierdzonych odpisów lub kopii należy oryginały przedłożyć do wglądu. Zamiast oryginału można złożyć odpis dokumentu, jeśli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.
 • Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2019, poz. 2204),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (t.j. Dz.U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Postępowanie cywilne, zatem nie przewiduje się trybu odwoławczego w drodze administracyjnej.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 149 095
Kurzacz Halina
Przejdź do: Pliki do pobrania

INFORMAJCA! Aby móc w pełni korzystać z aktywnych pdfów zalecamy korzystanie z przeglądarek: Adobe Acrobat, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Utworzony: Wtorek 7 września 2021 11:51:31 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 3934

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu