ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i/lub umieszczenia urządzeń obcych/reklam w pasie drogowym drogi powiatowej

Numer karty: WK.28/U

Opis:

Zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i/lub umieszczenia urządzeń obcych/reklam w pasie drogowym drogi powiatowej.

Co powinienem wiedzieć?

 1. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:
  1. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy.
  2. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, dotyczy:
   • Prowadzenia robót w pasie drogowym.
   • Umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
   • Umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
    lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
   • Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej.
  3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę.
  4. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
  5. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
  6. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
  7. Nie pobiera się opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczaniem w pasie drogowym
   tablic informujących o nazwie formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz znaków informujących o formie ochrony zabytków.
  8. Opłatę za zajęcie pasa drogowego, o której mowa powyżej, powiększa się, od dnia wprowadzenia opłaty reklamowej przez radę gminy, o wysokość opłaty reklamowej, o której mowa w art. 17a ustawy z dnia
   12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
  9. Od linii telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych umieszczonych w kanalizacji kablowej nie pobiera się opłaty.
  10. Termin uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego, oraz kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub bez zawarcia umowy, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub w umowie oraz o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi
   lub w umowie, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna (zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z ww. punktami).
  11. Opłatę roczną, za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym uiszcza się w terminie 14 dni
   od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna, a za lata następne w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.
  12. Zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej, którego wymaga zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, nie stosuje się w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
   lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym. Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego.
  13. Zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajęcia pasa drogowego w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym, oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także ustala wysokość opłaty.
  14. Za wejście w pas drogowy w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym, bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną.
  15. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie.

Co należy dołączyć do wniosku?

 1. Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem lokalizacji planowanego zajęcia pasa drogowego.
 2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 z zaznaczonymi granicami pasa drogowego i podanymi wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (w przypadku wniosków dot. zarówno prowadzenia robót jak i umieszczenia w pasie drogowym urządzeń/obiektów/reklam do wniosku należy dołączyć dwa plany - na jednym należy zaznaczyć i opisać miejsce prowadzonych robót, a na drugim planowane do umieszczenia w pasie drogowym urządzenia/obiekty/reklamy).
 3. Kopię decyzji - zezwolenia Zarządu Powiatu na lokalizację obiektu budowlanego/ urządzenia/reklamy w pasie drogowym (Jak uzyskać zezwolenie Zarządu Powiatu na lokalizację obiektu budowlanego/urządzenia/reklamy w pasie drogowym).
 4. Szczegółowy harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót.
 5. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo wymusza wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów i pieszych (Jak uzyskać zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na drogach powiatowych).
 6. Oświadczenie dot. budowy- zgodnie z §1 ust. 5 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (druk oświadczenia do pobrania).
 7. Stosowne oświadczenie o sposobie zabezpieczenia robót, jeśli zajęcie pasa drogowego nie wpłynie na ruch drogowy i nie ograniczy widoczności na drodze (druk oświadczenia do pobrania).
 8. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a §2 kodeksu postępowania administracyjnego wraz z opłatą skarbową, której wysokość wynosi 17zł
  w przypadku, gdy w sprawie występuje pełnomocnik. (Opłaty skarbowe należy uiścić na konto: Urząd Miejski w Lublińcu ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec ING Bank Śląski O/Częstochowa nr: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783).

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zainteresowana /inwestor (odpowiedzialna/y za prowadzenie robót), osoba zainteresowana/inwestor (odpowiedzialna/y za umieszczenie urządzeń/obiektów/reklam) bądź pełnomocnik występujący w imieniu osoby zainteresowanej/inwestora.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Średni czas oczekiwania po złożeniu kompletnego wniosku wynosi 30 dni z wyjątkiem spraw wymagających postępowania wyjaśniającego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (WK.47) - kompletny wniosek podpisany przez osoby zainteresowane lub pełnomocnika.
 2. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
 3. Dokumenty wymienione w punkcie „Co należy dołączyć do wniosku?”- w zależności od rodzaju sprawy.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej naliczone są na podstawie Uchwały Nr 151/XI/2020
  Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Powiatu Lublinieckiego na drogach powiatowych.
  (Opłaty naliczane są w decyzji administracyjnej, termin na ich uiszczenie wynosi minimum 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie- szczegółowe informacje umieszczone są w każdej decyzji. Opłaty należy uiścić na konto: Powiat Lubliniecki, 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 7 PKO BP S.A. nr: 14 1020 1664 0000 3502 0188 8452).
 1. W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  (Opłaty skarbowe należy uiścić na konto: Urząd Miejski w Lublińcu ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec
  ING Bank Śląski O/Częstochowa nr: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783).

UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz WK.47 „Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu - pokój 8b (parter).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu
  – pokój 8b (parter);
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu:
  42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.


Krok 4

Odebrać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, w celu prowadzenia robót i/lub umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego/obiektów budowlanych/reklam w pasie drogi powiatowej w sposób określony we wniosku (osobiście lub listownie).

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP. W przypadku konieczności złożenia planu zagospodarowania terenu, którego wydruk nie mieści się na formacie A4 do urzędu należy dostarczyć wymagane wydruki przedmiotowego planu.

„Decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego, w celu prowadzenia robót i/lub umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego/obiektów budowlanych/reklam w pasie drogi powiatowej” wysyłana jest do wnioskodawcy listownie lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA:

 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo,  należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • „Decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego, w celu prowadzenia robót i/lub umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego/obiektów budowlanych/reklam w pasie drogi powiatowej” wysyłana jest do wnioskodawcy listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub w przypadku doręczeń na terenie miasta Lubliniec za pośrednictwem gońca lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP.

 

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 1376 z późn.zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016.124 t. j. z dn. 29.01.2016 r. z późn.zm.),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U z 2004r., poz. 1481 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 735
  z późn.zm.),
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
  (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.).
 7. Uchwała Nr 151/XI/2020 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Powiatu Lublinieckiego na drogach powiatowych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie
za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Lublińcu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu.

 

 

 

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 102 236
Ledwig Sandra
530 098 514
Moj-Rydzewska Katarzyna
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Czwartek 29 lipca 2021 12:33:03 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 2594

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu