ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób/rzeczy: wydanie zaświadczenia; zmiana zaświadczenia; wydanie dodatkowego wypisy lub wypisów z zaświadczenia

Numer karty: WK.23/U

Opis:

Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób/rzeczy

Co powinienem wiedzieć?

 1. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego działalność i gospodarczej.
 2. Niezarobkowy przewóz drogowy (przewóz na potrzeby własne) to każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, z ładunkiem lub bez wykonywany nieodpłatnie przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że:
  • Pojazd/y samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
  • Przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania zgłoszonymi do uprawnienia pojazdami,
  • Przewożony ładunek jest własnością przedsiębiorcy lub został przez niego sprzedany, kupiony, wynajęty, wydzierżawiony, wyprodukowany, wydobyty, przetworzony lub naprawiony,
  • Celem jest przewóz osób/rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na własne potrzeby,
  • Nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych
 3. Zaświadczenie wydaję się przedsiębiorcy, jeżeli przedstawi zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełnia warunki, o których mowa art. 5c ust. 1 pkt 4 lub art.6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.
 4. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać do tutejszego urzędu wszelkie zmiany danych nie później niż 28 dni od ich powstania.

Kto może załatwić sprawę?

Przedsiębiorca.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wniosek o wydanie/zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób/rzeczy (WK.24) - kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną wraz z załącznikami:

Wydanie zaświadczenia

 1. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. Wykaz pojazdów samochodowych, którymi transport drogowy ma być wykonywany wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych z ważnymi badaniami technicznymi (w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu – dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem), zawierający następujące dane: markę typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 3. Zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że spełnia warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.
 4. Zaświadczenie o niekaralności zatrudnionych kierowców, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że spełnia warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.
 5. Zaświadczenie o niekaralności osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że spełnia warunki, o których mowa art. 5c ust. 1 pkt 4 lub art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.
 6. Oświadczenie przedsiębiorcy nie zatrudniającego kierowców.
 7. Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców lub zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.
 8. Potwierdzenie wniesienia opłaty.
 9. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą  skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa potwierdzenie opłaty za udzielenie licencji.

Zmiana zaświadczenia (zmiana nie dotyczy zmiany formy prawnej prowadzonej działalności)

 1. Dotychczasowe zaświadczenie wraz z wypisem lub wypisami z tego zaświadczenia.
 2. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty.
 4. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z zaświadczenia

 1. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wraz z wypisem lub wypisami do zaświadczenia.
 2. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
 3. Wykaz pojazdów samochodowych, którymi transport drogowy ma być wykonywany wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych z ważnymi badaniami technicznymi (w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu – dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem), zawierający następujące dane: markę typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty.
 5. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Opłaty
  1. za wydanie zaświadczenia na czas nieokreślony – 500 zł,
  2. za wydanie wypisu lub wypisów z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia – 100 zł
  3. za zmianę zaświadczenia - 25 zł
  4. za wydanie wypisu w przypadku zmiany zaświadczenia - 10 zł
  5. za wydanie wypisu w przypadku zgłoszenia kolejnego pojazdu – 100 zł
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17zł


UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej

Wpłat z tytułu opłaty za wydanie/zmianę/wtórnik dokonywać można tylko kartą w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu przy ul. Paderewskiego 7 (pok. 7 - parter) lub przelewem na rachunek bankowy w PKO BP S.A.:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
PKO BP S.A nr : 14 1020 1664 0000 3502 0188 8452


a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL 14 1020 1664 0000 3502 0188 8452
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Rachunek bankowy: ING BSK S.A. O/Częstochowa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783, w tytule zaznaczając czego opłata dotyczy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz WK.34 „Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób/rzeczy”,

 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu - pok. 7 parter.


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu
  – pokój 7 parter;
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu:
  42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Krok 4
Odebrać zaświadczenie/decyzję administracyjną .

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą

Zaświadczenie/decyzja administracyjna zostanie wysyłana do wnioskodawcy listownie.

 

UWAGA:

 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • Zaświadczenie/decyzja administracyjna wysyłane są do wnioskodawcy listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub w przypadku doręczeń na terenie miasta Lubliniec za pośrednictwem gońca. 

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm).  
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U. z 2014r., poz.961 z późn.zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r. poz. 916 z późn.zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256
  z późn. zm).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 094 902
Baron Renata
530 101 335
Makles Aleksandra
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Czwartek 29 lipca 2021 11:57:10 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 2071

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu