ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Zaświadczenie z operatu ewidencyjnego

Numer karty: WGK.2/U

Opis:

Zaświadczenie na podstawie ewidencji gruntów i budynków

Co powinienem wiedzieć?

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, jeżeli:

 • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
 • osoba ubiegająca się o zaświadczenie ma swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia lub pełnomocnik wnioskodawcy.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 7 dni z wyjątkiem spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania – art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów a po wezwaniu strona w wyznaczonym terminie nie uzupełni wniosku zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z operatu ewidencyjnego (WGK.2) - kompletny i poprawnie wypełniony wniosek;
 2. w sprawach załatwianych przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;
 3. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub jego uwierzytelnioną kopię; dowód może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej:
  • opłata skarbowa od pełnomocnictwa,
  • opłata skarbowa od wnioskowanego zaświadczenia.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 • Wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosku w sprawach dotyczących miedzy innymi ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, świadczeń socjalnych, nauki, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.) nie podlega opłacie.
 • Zaświadczenia nie wymienione w art. 2, art. 7 oraz część II załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 • Dołączenie do wniosku pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej np. legitymujący się zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa) podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 lub na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783

UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz „wniosku o wydanie zaświadczenia z operatu ewidencyjnego”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Geodezji i Kartografii pok. 27 I piętro).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Kartografii – pokój 27 (I piętro);
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Geodezji i Kartografii: 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.


Krok 4
Odebrać zaświadczenie o istnieniu gospodarstwa rolnego w sposób określony we wniosku (osobiście lub listownie).

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

„Zaświadczenie z operatu ewidencyjnego” wysyłane jest do wnioskodawcy listownie lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA:

 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • „Zawiadomienie o zmianach w danych ewidencyjnych” wysyłane jest do wnioskodawcy listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub w przypadku doręczeń na terenie miasta Lubliniec za pośrednictwem gońca lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (D.U.2020.2052 t.j. z dn. 19.11.2020r. ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (D.U.2019.393 t.j. z dn. 28.02.2019r.),
 3. Ustawa z dnia 20 grudnia1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (D.U.2020.174 t.j. z dn. 31.07.2020r. ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (D.U.2020.1546 t.j. z dn. 08.09.2020 ze zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U.2007.187.1330 ze zm.),
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (D.U.2020.256 t.j. z dn. 18.02.2020r. ze zm.).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 108 949
Matyska Joanna
530 285 204
Waryś Katarzyna
Przejdź do: Pliki do pobrania

INFORMAJCA! Aby móc w pełni korzystać z aktywnych pdfów zalecamy korzystanie z przeglądarek: Adobe Acrobat, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Utworzony: Środa 2 czerwca 2021 09:39:53 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 1890

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu