ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy: udzielenie zezwolenia, zmiana zezwolenia, wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z zezwolenia, wydanie wtórnika zezwolenia lub wypisu w przypadku jego utraty

Numer karty: WK.13/U

Opis:

 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy.

Co powinienem wiedzieć?

 1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany  oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest: starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 2. Udzielając zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydaje się wypis lub wypisy z tego zezwolenia w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.
 3. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.
 4. Zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w łącznej ilości przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponad liczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna ilość wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.
 5. Wartość euro ustala się co roku i odpowiada opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.
 6. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozu wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z rodzajem przewozów w nim określonych.
 7. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią.
 8. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 7a ustawy o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 9. Jeżeli zmiany, obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.
 10. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:
  1. oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
  2. informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.
 11. Zwolnienia z konieczności załatwienia sprawy występują w przypadku przewozów drogowych wykonywanych:
  • pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w niezarobkowym przewozie drogowym osób;
  • dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony: - w krajowym transporcie drogowym rzeczy, w przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje wyłącznie krajowy transport drogowy rzeczy, - w niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
  • dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony w transporcie drogowym rzeczy;
  • zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.

Ważne:

Zabrania się przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:

 1. Posiadania wypisów z tego zezwolenia lub tej licencji w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
 2. Wykorzystywania do wykonywania krajowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu drogowego pojazdów samochodowych:
  1. niezgłoszonych organowi wydającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  2. zarejestrowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może załatwić sprawę?

Przedsiębiorca.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy (WK.13) - kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną wraz z załącznikami:

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy

 1. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będzie pełnić rolę zarządzającego transportem (formularz WK.10) lub oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (formularz WK.27),

 3. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem albo osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.

 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie materialnego zabezpieczenia, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009:

  • 9000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3.5t,
  • 5000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3.5t,
  • 900 euro - na każdy następny pojazd samochodowy, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 2.5 t, a nie przekracza 3,5 t.
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie materialnego zabezpieczenia, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 dla pojazdów samochodowych, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2.5 t, a nie przekracza 3,5 t:
  • 1.800 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu,
  • 900 euro - na każdy następny pojazd samochodowy.

  W tym celu przedsiębiorca może przedłożyć jeden z dokumentów:

  • roczne sprawozdanie finansowe,
  • gwarancję bankową,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej.
 6. Oświadczenie przedsiębiorcy o posiadaniu rzeczywistej i stałej siedziby, oraz że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy (formularz WK.14),

 7. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art.5 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym (formularz WK.12),

 8. Informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art.5 ust.2a ustawy o transporcie drogowym, dotyczącą osoby:
  • będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
  • prowadzącej działalność gospodarczą, w przypadku innego przedsiębiorcy,
  • zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
  • o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 2a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym.
 9. Oświadczenie osób, o których mowa w pkt f, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art.6 ust.1 lit.b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (formularz WK.15),

 10. Potwierdzenie opłaty za udzielenie licencji,
 11. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa potwierdzenie opłaty za udzielenie licencji
 12. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
  • markę, typ,
  • rodzaj/przeznaczenie,
  • numer rejestracyjny,
  • numer VIN,
  • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy
( zmiana danych zawartych w zezwoleniu):

 1. Dotychczasowe zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy wraz z wypisem lub wypisami z tego zezwolenia;
 2. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
 3. Potwierdzenie opłaty za zmianę licencji;
 4. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy:

 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie materialnego zabezpieczenia, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009:
  • 5000 euro – na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd samochodowy, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t,
  • 900 euro – na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd samochodowy, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t, a nie przekracza 3,5 t.
 1. Wykaz zgłoszonych pojazdów samochodowych lub zespołów pojazdów wykorzystywanych do transportu drogowego;
 2. Potwierdzenie opłaty za kolejne wypisy z zezwolenia;
 3. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy lub wydanie wypisu w przypadku jego utraty:

 1. Dotychczasowe zezwolenie, wypis lub wypisy w przypadku zniszczenia w stopniu powodującym ich nieczytelność;
 2. Oświadczenie dotyczące zwrotu utraconego zezwolenia oraz wypisu/wypisów z zezwolenia (formularz WK.13);
 3. W przypadku kradzieży – kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt (np. zaświadczenie z Policji);
 4. Potwierdzenie opłaty za wydanie wtórnika zezwolenia lub wypisów z zezwolenia;
 5. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Za udzielenie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy, pobiera się opłatę w wysokości 1.000 zł.
 2. W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu, pobiera się opłatę w wysokości 100 zł za każdy pojazd.
 3. Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.
 4. Za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.
 5. Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadku zmiany, pobiera się opłatę w wysokości 50 zł.
 6. Za wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, pobiera się opłatę w wysokości 110 zł.
 7. Za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.
 8. W innych przypadkach utraty zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, pobiera się opłatę w wysokości 250 zł.
 9. Za wydanie wypisu w przypadku utraty wypisu z zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.
 10. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł


UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej

Wpłat z tytułu opłaty za udzielenie/zmianę/wtórnik zezwolenia lub wypisów dokonywać można tylko kartą w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu przy ul. Paderewskiego 7  (pok. 7 - parter) lub przelewem na rachunek bankowy w PKO BP S.A.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
PKO BP S.A nr : 14 1020 1664 0000 3502 0188 8452


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL 14 1020 1664 0000 3502 0188 8452
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Rachunek bankowy: ING BSK S.A. O/Częstochowa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783, w tytule zaznaczając czego opłata dotyczy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz: WK.9 Wniosek o wydanie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu pok. 7 parter).

Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu – pokój 7 (parter);
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu:
  42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".

Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Krok 4
Odebrać zezwolenie na wykonywanie przewoźnika drogowego z wypisami .

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą.

Zezwolenie na wykonywanie przewoźnika drogowego z wypisami zostanie wysyłane do wnioskodawcy listownie.

 

UWAGA:

 • W przypadku wysłania za pośrednictwem faksu wniosku, który jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty lub liczby stron należy dostarczyć do wydziału oryginał wniosku np. osobiście lub za pośrednictwem poczty,
 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • Zezwolenie na wykonywanie przewoźnika drogowego z wypisami wysyłane są do wnioskodawcy listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub w przypadku doręczeń na terenie miasta Lubliniec za pośrednictwem gońca. 

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.).  
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.
 3. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 916 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256
  ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 2377).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 094 902
Baron Renata
Przejdź do: Pliki do pobrania

INFORMAJCA! Aby móc w pełni korzystać z aktywnych pdfów zalecamy korzystanie z przeglądarek: Adobe Acrobat, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Utworzony: Czwartek 29 lipca 2021 10:07:03 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 1962

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu