ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Zezwolenie na zajęcie nieruchomości

Numer karty: WGM.1/U

Opis:

Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej w trybie art. 124 ustawy - ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na realizację inwestycji liniowej.

Co powinienem wiedzieć?

 1. Przesłanki do zastosowania art. 124 ugn:
  • inwestycja musi być inwestycją liniową – ustawa wymienia: ciągi drenażowe, przewody i urządzenia służące do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzenia łączności publicznej i sygnalizacji, a także inne podziemne, naziemne lub nadziemne obiekty i urządzenia niezbędne do korzystania z tych przewodów i urządzeń.
  • inwestycja musi być inwestycją celu publicznego – zgodnie z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W takim przypadku decyzja może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana.
  • inwestycja musi być zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  • rokowania o udostępnienie nieruchomości, przeprowadzone z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym zakończyły się wynikiem negatywnym, bądź bez rokowań jeżeli nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.
  • postępowanie wszczynane jest na wniosek lub z urzędu.
 2. Wnioskodawca i wniosek:

  Wnioskodawcą może być organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, inna osoba lub jednostka organizacyjna.

  Zgodnie z art. 32, art. 33 § 1, 2 i 2a i art. 40 § 2, 4 i 5 kpa, strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone  na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym  albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał  lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

  Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej  lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

  Rozpatrywane są jedynie poprawnie złożone, kompletne wnioski. Jeżeli wniosek nie jest kompletny, do wnioskodawcy kierowane jest zawiadomienie o konieczności uzupełnienia dokumentów.  W przypadku nie uzupełnienia dokumentów przez Wnioskodawcę, kierowane jest do niego zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem (postanowienie NSA z dnia 8 kwietnia 2008 r. sygn. akt I GSK 485/07), pozostawienie wniosku  bez rozpatrzenia, jako czynność materialno – techniczna, nie podlega zaskarżeniu w drodze odwołania, a tym samym nie może być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego. Natomiast, jeżeli w ocenie składającego jego wniosek spełnił kryterium kompletności, może on złożyć skargę na bezczynność organu. Wówczas wynik tego postępowania przesądzi o tym, czy wniosek spełniał wszystkie wymogi formalne, a zatem czy organ pozostawał bezczynnym w sprawie.

 3. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (tj. przed 1 czerwca 2017 r.) stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego w jej dotychczasowym brzmieniu.

Kto może załatwić sprawę?

Wnioskodawcą może być organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, inna osoba lub jednostka organizacyjna.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Załatwienie wymagające postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jednakże do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowany z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej (WGM.1) - kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną.
 2. Oryginał wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz załącznikiem graficznym dla przedmiotowego obszaru albo, w przypadku braku planu, oryginał ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 3. Zaświadczenie o zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – jeżeli dla przedmiotowego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 4. Oryginalny aktualny wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowej działki.
 5. Oryginalny odpis z księgi dla przedmiotowej działki – jeżeli z wypisu z rejestru gruntów wynika, że są prowadzone dla danej nieruchomości.
 6. Odbitkę mapy zasadniczej z jednoznacznie zaznaczonymi:
  • granicami przedmiotowej działki ewidencyjnej, z użytkami i ich granicami,
  • przebiegiem planowanej inwestycji,
  • zasięgiem strefy bezpieczeństwa przewodu/urządzenia;
 7. Podanie wymiarów strefy bezpieczeństwa przewodu/urządzenia oraz rodzaju ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości w tej strefie.
 8. Uwierzytelnioną kopię dokumentacji z rokowań o wyrażenie zgody na udostępnienie przedmiotowej nieruchomości przez ewentualnego właściciela nieruchomości.
 9. Oryginalne aktualne upoważnienie do reprezentowania Inwestora przed organami administracji publicznej w postępowaniach w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami – w szczególności do składania wniosków i odbioru decyzji administracyjnych.
 10. Pełnomocnictwo określające prawidłowo zakres umocowania z podpisem i danymi mocodawcy oraz osoby, której udzielono pełnomocnictwa - w przypadku występowania przez Pełnomocnika.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wniosek z załącznikami nie podlegają opłacie skarbowej.

W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego pełnomocnictwa.

UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu lub przelewem  na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu :

ING Bank Śląski O/Częstochowa
nr : 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz  „wniosku o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w  Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem (pok. 26 I piętro).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem – pokój 26 (I piętro);
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem: 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.


Krok 4

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na realizację inwestycji liniowej w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostanie wysłana pocztą za potwierdzeniem odbioru lub można odebrać ją osobiście.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA:

 • W trakcie postępowania organ może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, występować do innych organów z prośbą o podanie informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
 • Wszystkie załączniki powinny stanowić oryginały dokumentów lub ich odpisy, kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. W przypadku złożenia niepotwierdzonych odpisów lub kopii należy oryginały przedłożyć do wglądu. Zgodnie z art. 76a § 2 k.p.a. zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego (art. 76 a § 3 k.p.a.).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania, zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) - zwanej dalej: ugn
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 9a ugn, organem wyższego stopnia w sprawach określonych w ustawie, rozstrzyganych w drodze decyzji przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej,  jest wojewoda.

Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Lublinieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może  zrzec się, na podstawie art. 127a kpa, prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 285 903
Gołąbek Barbara
Przejdź do: Pliki do pobrania

INFORMAJCA! Aby móc w pełni korzystać z aktywnych pdfów zalecamy korzystanie z przeglądarek: Adobe Acrobat, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Utworzony: Środa 27 maja 2015 20:59:09 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 3448

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu