ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Zgłoszenie lub uzupełnienie zgłoszenia pracy geodezyjnej

Numer karty: WGK.5/U

Opis:

Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza staroście prace geodezyjne przed ich rozpoczęciem, lub po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac.

Co powinienem wiedzieć?

Zgłoszenie prac obejmuje prace:

 1. wykonywane na obszarze jednego powiatu;
 2. służące realizacji jednego celu.

Zgłoszenie prac zawiera:

 1. dane identyfikujące:
  1. wykonawcę zgłaszanych prac geodezyjnych,
  2. kierownika zgłaszanych prac geodezyjnych, w tym numer jego uprawnień zawodowych;
 2. cel zgłaszanych prac geodezyjnych;
 3. dane określające obszar objęty zgłaszanymi pracami geodezyjnymi;
 4. termin rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych;
 5. przewidywany termin przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, nie dłuższy niż rok od dnia rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych.

Kto może załatwić sprawę?

Wykonawca prac geodezyjnych, którym może być może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego lub mierniczego górniczego.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Organ udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej "materiałami zasobu", dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej
 2. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgłoszenie nie podlega opłatom.

Za udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem, pobiera się opłatę zryczałtowaną, której wysokość jest uzależniona od wielkości obszaru wskazanego w tym zgłoszeniu lub jego uzupełnieniu. Wysokość tej opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Opłat można dokonywać kartą bezpośrednio w wydziale lub przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Lublińcu:

PKO BP S.A. nr: 14 1020 1664 0000 3502 0188 8452, w tytule wpisując nr Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO).

Informujemy, że do płatności dokonywanych kartą bezpośrednio podczas załatwiania sprawy należy doliczyć prowizję w wysokości 3,50 zł.

W przypadku zgłoszeń przez system GeoInfo i.KERG płatność można realizować  on-line poprzez system PayBayNet.

Jeśli do wniosku został dołączony dokument udzielający pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, na rzecz Gminy Lubliniec w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu:

ING Bank Śląski O/Częstochowa nr: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783.

UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz „Zgłoszenie prac geodezyjnych” lub „Zgłoszenie prac geodezyjnych "uzupełniające"
 • Formularz zgłoszenia dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Geodezji i Kartografii pok. 12 parter).
 • Zgłosić pracę geodezyjną przez system GeoInfo i.KERG.


Krok 2
Złożyć kompletne zgłoszenie:

 • osobiście w Biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Kartografii – pokój 12 (parter);
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Geodezji i Kartografii: 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?";
 • przez system GeoInfo i.KERG.


Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa


Krok 4
Po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty, uiścić opłatę i dostarczyć potwierdzenie wpłaty (na adres e-mail: geodezja@lubliniec.starostwo.gov.pl lub bezpośrednio pracownikowi).


Krok 5

Odebrać dokumenty udostępnione do zgłoszenia pracy geodezyjnej

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • faksem na nr: 34 35 10 511,
 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • przez system GeoInfo i.KERG.

Materiały z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” wysyłane są elektronicznie.

UWAGA:

 • W przypadku wysłania za pośrednictwem faksu wniosku, który jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty lub liczby stron należy dostarczyć do wydziału oryginał wniosku np. osobiście lub za pośrednictwem poczty,
 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link –Zgłoszenie lub uzupełnienie zgłoszenia pracy geodezyjnej

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (D.U.2020.2052 t.j. z dn. 19.11.2020 r. ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (D.U.2020.1546 t.j. z dn 08.09.2020 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020r. r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (D.U.2020.187.1330 ze zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 września 2007 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych(D.U.2007.2020.1316.),

Tryb odwoławczy

 • Zgodnie z art. 40f ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
 • Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 • O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 • Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 117 936
Budzik Anna
530 104 934
Górniak Aleksandra
530 120 016
Kubasik Tomasz
530 282 480
Matyja Wioletta
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Środa 2 czerwca 2021 10:21:11 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 52

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu