Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych

Zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych

Informacje podstawowe:
Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga:
 1. Budowa:
  1. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
   • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcyjnej nie większej niż 4,80 m,
   • płyt do składowania obornika,
   • szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
   • naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
   • suszami kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
  2. wolno stojących parterowych budynków w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
  3. wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
  4. przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
  5. zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3;
  6. altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
  7. wiat przystankowych i peronowych;
  8. boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
  9. zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach ( należy uprzednio uzyskać zgodę właściwego zarządcy drogi);
  10. tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;
  11. obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
  12. przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
  13. pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
   • cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
   • uprawiania wędkarstwa,
   • rekreacji;
  14. opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
  15. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
  16. sieci:
   • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
   • wodociągowych,
   • kanalizacyjnych,
   • cieplnych,
   • telekomunikacyjnych;
   • gazowych do 0,5MPa;
  17. przyłączy; elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
  18. kanalizacji kablowej;
  19. obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2014 r. poz. 613, ze zm.) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
 2. Wykonywanie robót budowlanych, polegających na:
  1. remoncie i przebudowie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych które objęte są wymaganiem uzyskania pozwolenia na budowę;
  2. przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;
  3. remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych;
  4. dociepleniu budynków o wysokości do 25 m;
  5. instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
  6. wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:
   • ziemnych stawów hodowlanych,
   • urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
  7. wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;
  8. przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
  9. przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
  10. montażu wolno stojących kolektorów słonecznych.
  11. Budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
   • ziemnych stawów hodowlanych,
   • urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
 3. Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
Wymagane dokumenty:
Do zgłoszenia należy dołączyć:
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi;
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót;
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu ( aktualna mapę zasadniczą z oznaczeniem obiektu przy którym wykonywane będą roboty budowlane).
Uwagi:
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
Do wykonywania prac budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch-trzech lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli:
 1. zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 2. budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy,
 3. zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Opłaty:
Wolne od opłat.
Termin:
Jeżeli w terminie 21 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu, sprawę uważa się za załatwioną - tzw. milcząca zgoda.
Komórka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa i Architektury
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7 (pokój 23)

Tel. (34) 351 05 06
E-mail: wb@lubliniec.starostwo.gov.pl

Miejsce składania wniosku:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Lublińcu (ul. Paderewskiego 7) pokój nr 6 (parter).
Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek: 7:30-15:30
Tryb odwoławczy:
W przypadku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji - przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Lublinieckiego.
Uwagi:
 1. zgłoszenia należy dokonać przed przystąpieniem do robót budowlanych,
 2. do wykonania robót budowlanych można przystąpić po 21 dniach od daty zgłoszenia, jeśli w tym terminie właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.
Opracował/edytował:
Zatwierdził:
Jolanta Korbel/ Agnieszka Janik/ Tomasz Barczyk
Tomasz Klecha - Naczelnik Wydziału WB
Data sporządzenia:
Data aktualizacji:
2008-10-27
2019-06-14
Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Karty usług WB
Dodano: 21:16:52
Sobota 30 maja 2015
Link publikacji:
Link
Facebook Powiat Lubliniecki OfficialRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoDziałki na sprzedażInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoPomoc w walce z koronawirusemE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348