ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

Numer karty: WGK.1/U

Opis:

Wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

Co powinienem wiedzieć?

Zmiany dotyczące zmiany właściciela/władającego ujawnia się ewidencji gruntów z urzędu na podstawie:

 • zawiadomień z księgi wieczystej
 • aktów notarialnych (z wyłączeniem umów dotyczących użytkowania wieczystego gruntów i odrębnej własności lokali)
 • ostatecznych decyzji administracyjnych

Zgłoszenie/wniosek zmian danych ewidencji gruntów i budynków należy złożyć w przypadku, gdy:

 1. chcemy ujawnić/zmienić:

  • adres stałego pobytu
  • nazwisko
  • numer PESEL
  • adres korespondencyjny
  • adres siedziby firmy
  • właściciela nieruchomości na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu
 2. chcemy ujawnić zmiany w zakresie przedmiotu nieruchomości będącej naszą własnością lub w naszym użytkowaniu wieczystym:

  • dane dotyczące budynku:

Kto może załatwić sprawę?

Kompletny wniosek może złożyć osobiście lub korespondencyjnie właściciel/władający/pełnomocnik.

Ważne jest żeby wniosek podpisany był przez osobę posiadającą prawo do składania wniosków:

 • właściciel
 • władający w rozumieniu posiadania samoistnego lub władający na gruntach publicznych: użytkownik wieczysty, użytkownik gruntów państwowych i samorządowych
 • osoba reprezentująca osobę oprawną, której zostało powierzone prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa lub innych praw rzeczowych
 • osoba reprezentująca organ administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości
 • pełnomocnik – w tym przypadku należy wnieść opłatę skarbową z tego tytułu w wysokości 17 zł

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Sprawy, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania – art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów a po wezwaniu strona w wyznaczonym terminie nie uzupełni wniosku zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków (WGK.1)

 2. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Kompletny wniosek podpisany przez właściwą osobę wraz z odpowiednimi załącznikami stanowiącymi podstawę ujawnienia zmiany w ewidencji gruntów:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub działu spadku (oryginał do wglądu),
 • wskazanie decyzji lub innego dokumentu wydanego przez Wydział Budownictwa i Architektury udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania (funkcji użytkowej) budynku (numer decyzji, numer sprawy, data),
 • wskazanie decyzji lub innego dokumentu wydanego przez Wydział Budownictwa i Architektury udzielającej pozwolenia na wyburzenie budynku (numer decyzji, numer sprawy, data),
 • wskazanie numeru dokumentacji przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 lub na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783

UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz „zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Geodezji i Kartografii pok. 27 I piętro).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Kartografii – pokój 27 (I piętro);
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Geodezji i Kartografii: 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.


Krok 4
Odebrać zawiadomienie o zmianach w danych ewidencyjnych w sposób określony we wniosku (osobiście lub listownie).

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • faksem na nr: 34 35 10 511,
 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

„Zawiadomienie o zmianach w danych ewidencyjnych” wysyłane jest do wnioskodawcy listownie lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA:

 • W przypadku wysłania za pośrednictwem faksu wniosku, który jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty lub liczby stron należy dostarczyć do wydziału oryginał wniosku np. osobiście lub za pośrednictwem poczty,
 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (D.U.2020.2052 t.j. z dn. 19.11.2020 r. ze zm.),

 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (D.U.2019.393 t.j. z dn. 28.02.2019r.)

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (D.U.2020.1546 t.j. z dn 08.09.2020 ze zm.),

 4. Ustawa a dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (D.U.2020.256 t.j. z dn. 18.02.2020r. ze zm.).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 108 949
Matyska Joanna
530 285 204
Waryś Katarzyna
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Środa 24 marca 2021 12:55:06 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 52

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu