ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

Numer karty: WGK.1/U

Opis:

Wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

Co powinienem wiedzieć?

Zmiany dotyczące zmiany właściciela/władającego ujawnia się ewidencji gruntów z urzędu na podstawie:

 • zawiadomień z księgi wieczystej
 • aktów notarialnych (z wyłączeniem umów dotyczących użytkowania wieczystego gruntów i odrębnej własności lokali)
 • ostatecznych decyzji administracyjnych

Zgłoszenie/wniosek zmian danych ewidencji gruntów i budynków należy złożyć w przypadku, gdy:

 1. chcemy ujawnić/zmienić:

  • adres stałego pobytu
  • nazwisko
  • numer PESEL
  • adres korespondencyjny
  • adres siedziby firmy
  • właściciela nieruchomości na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu
 2. chcemy ujawnić zmiany w zakresie przedmiotu nieruchomości będącej naszą własnością lub w naszym użytkowaniu wieczystym:

  • dane dotyczące budynku:

Kto może załatwić sprawę?

Kompletny wniosek może złożyć osobiście lub korespondencyjnie właściciel/władający/pełnomocnik.

Ważne jest żeby wniosek podpisany był przez osobę posiadającą prawo do składania wniosków:

 • właściciel
 • władający w rozumieniu posiadania samoistnego lub władający na gruntach publicznych: użytkownik wieczysty, użytkownik gruntów państwowych i samorządowych
 • osoba reprezentująca osobę oprawną, której zostało powierzone prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa lub innych praw rzeczowych
 • osoba reprezentująca organ administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości
 • pełnomocnik – w tym przypadku należy wnieść opłatę skarbową z tego tytułu w wysokości 17 zł

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Sprawy, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania – art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów a po wezwaniu strona w wyznaczonym terminie nie uzupełni wniosku zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków (WGK.1)

 2. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Kompletny wniosek podpisany przez właściwą osobę wraz z odpowiednimi załącznikami stanowiącymi podstawę ujawnienia zmiany w ewidencji gruntów:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub działu spadku (oryginał do wglądu),
 • wskazanie decyzji lub innego dokumentu wydanego przez Wydział Budownictwa i Architektury udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania (funkcji użytkowej) budynku (numer decyzji, numer sprawy, data),
 • wskazanie decyzji lub innego dokumentu wydanego przez Wydział Budownictwa i Architektury udzielającej pozwolenia na wyburzenie budynku (numer decyzji, numer sprawy, data),
 • wskazanie numeru dokumentacji przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 lub na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783

UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz „zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Geodezji i Kartografii pok. 27 I piętro).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Kartografii – pokój 27 (I piętro);
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Geodezji i Kartografii: 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.


Krok 4
Odebrać zawiadomienie o zmianach w danych ewidencyjnych w sposób określony we wniosku (osobiście lub listownie).

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

„Zawiadomienie o zmianach w danych ewidencyjnych” wysyłane jest do wnioskodawcy listownie lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA:

 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (D.U.2020.2052 t.j. z dn. 19.11.2020 r. ze zm.),

 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (D.U.2019.393 t.j. z dn. 28.02.2019r.)

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (D.U.2020.1546 t.j. z dn 08.09.2020 ze zm.),

 4. Ustawa a dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (D.U.2020.256 t.j. z dn. 18.02.2020r. ze zm.).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 108 949
Matyska Joanna
530 285 204
Waryś Katarzyna
Przejdź do: Pliki do pobrania

INFORMAJCA! Aby móc w pełni korzystać z aktywnych pdfów zalecamy korzystanie z przeglądarek: Adobe Acrobat, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Utworzony: Środa 24 marca 2021 12:55:06 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 2870

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu