Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

Wymagane dokumenty:
Do zgłoszenia należy dołączyć:
 • oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowlanych na tej i sąsiednich nieruchomościach z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję wraz z danymi techniczno- użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko)
 • zaświadczenie wójta (burmistrza albo prezydenta miasta) o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego),
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 • ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
 • pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu inwestora - oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
Opłaty:
Opłata skarbowa wg ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Rachunek bankowy:
ING BSK S.A. O/Częstochowa
Nr konta: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783, w tytule zaznaczając czego opłata dotyczy.

Kasa Urzędu Miejskiego w Lublińcu:
ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec (parter)
Poniedziałek - Piątek: od 8.00 do 14.30 (przerwa 11.00 - 11.20).

Wpłaty można również dokonać w Agencji PKO BP S.A. (opłata: 2,50 zł.) mieszczącej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu.
Termin:
Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu, sprawę uważa się za załatwioną - tzw. milcząca zgoda.
Komórka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa i Architektury
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7 (pokój 23)

Tel. (34) 351 05 06
E-mail: wb@lubliniec.starostwo.gov.pl

Miejsce składania wniosku:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Lublińcu (ul. Paderewskiego 7) pokój nr 6 (parter).
Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek: 7:30-15:30
Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania przez Wydział Architektury i Budownictwa decyzji wnoszącej sprzeciw przeciwko zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, stronie przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Lublinieckiego, reprezentowanego przez Wydział Architektury i Budownictwa.
Uwagi:
Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić jeżeli organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji jednak nie później niż po upływie 3 lat od doręczenia zgłoszenia.
W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ postanowieniem nakłada obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może w drodze decyzji wnieść sprzeciw przeciwko zamierzonej zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jeśli:
 • wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 • narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • może spowodować niedopuszczalne:
 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia.

Opracował/edytował:
Zatwierdził:
Michał Krych/ Agnieszka Janik/ Tomasz Barczyk
Tomasz Klecha - Naczelnik Wydziału WB
Data sporządzenia:
Data aktualizacji:
2008-10-27
2018-07-27
Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Karty usług WB
Dodano: 21:28:49
Sobota 30 maja 2015
Link publikacji:
Link
Facebook Powiat Lubliniecki OfficialRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoDziałki na sprzedażInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoPomoc w walce z koronawirusemE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348