ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Numer karty: WGM.10/U

Opis:

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

Co powinienem wiedzieć?

  1. Uprawnienie do dochodzenia roszczeń o zwrot nieruchomości wywłaszczonej przysługuje osobie wywłaszczonej bądź jego spadkobiercom.
  2. Poprzedni właściciel bądź jego spadkobiercy mogą żądać:
   • zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo
   • części wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej części
  3. Poprzedni właściciel – należy przez to rozumieć osobę, która została pozbawiona prawa własności nieruchomości wskutek jej wywłaszczenia albo przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych tytułów
  4. Zwrotu można domagać się, gdy nieruchomość okazała się być zbędna na cel wywłaszczenia. Nieruchomość jest zbędna na cel wywłaszczenia, gdy:
   • nie rozpoczęto prac związanych z realizacją celu, na który została wywłaszczona mimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, albo
   • cel ten nie został zrealizowany, mimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. 

Jeżeli, cel wywłaszczenia został zrealizowany tylko na części wywłaszczonej nieruchomości zwrotowi podlega pozostała część.

 1. Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania, które otrzymał jako zadośćuczynienie za wywłaszczenie.
 2. Zwracane odszkodowanie podlega waloryzacji zatem w przypadku zwrotu nieruchomości istnieje koniecznością oddania zwaloryzowanego odszkodowania, które osoba wywłaszczona otrzymała za wywłaszczoną nieruchomość.
 3. Jeśli w ramach odszkodowania została przyznana nieruchomość zamienna, także podlega ona zwrotowi.
 4. Wydanie decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości powoduje obowiązek zwrotu odszkodowania lub nieruchomości zamiennej.
 5. Co do zasady, wywłaszczona nieruchomość nie może być użyta na inny cel, niż określony w decyzji o wywłaszczeniu. Wyjątkowo, w razie powzięcia zamiaru przeznaczenia nieruchomości na inny cel, właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze, informując równocześnie o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. W tym przypadku uprawnienie do zwrotu wygaśnie, jeśli poprzedni właściciel lub jego spadkobierca nie złożą stosownego wniosku w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania takiego zawiadomienia. Jeśli nieruchomość przed wywłaszczeniem była przedmiotem współwłasności, to termin ten liczy się od dnia zawiadomienia wszystkich poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców.
 6. W przypadku gdy postępowanie w sprawie zwrotu dotyczy udziału w wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w jej części, organ zawiadamia pozostałych uprawnionych o możliwości zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w jej części.
 7. Organ prowadzący sprawę weryfikuje dokumenty oraz zbiera niezbędny materiał dowodowy może wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków we wniosku. W razie potrzeby organ wzywa do uzupełnienia akt. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia akt.
 8. Organ prowadzący sprawę w toku postępowania przeprowadza wizję w terenie, o czym zawiadamia wnioskodawcę.
 9. Organ prowadzący sprawę w toku postępowania przeprowadza rozprawę administracyjną z udziałem biegłego rzeczoznawcy, który sporządził operat szacunkowy, o czym zawiadamia wnioskodawcę.
 10. Ostateczna decyzja o zwrocie nieruchomości stanowi podstawę wpisu prawa własności w księdze wieczystej. 

Kto może załatwić sprawę?

Z żądaniem zwrotu wywłaszczonej nieruchomości może wystąpić poprzedni właściciel nieruchomości lub jego spadkobiercy.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Załatwienie wymagające postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jednakże do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowany z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości wraz z załącznikiem_(WGM.1/U) – kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną
 2. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego udzielonego pełnomocnictwa

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

W razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego zwaloryzowane odszkodowanie otrzymane w chwili wywłaszczenia, a także nieruchomość zamienną, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania.

UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu  lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu:

ING Bank Śląski O/Częstochowa nr : 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz „wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem).

Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym;
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem : 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".

Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Krok 4

Odebrać decyzję o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości bądź odmowie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. (osobiście lub listownie).

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA:

 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • Informacja o załatwieniu sprawy wysyłana jest do wnioskodawcy listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub w przypadku doręczeń na terenie miasta Lubliniec za pośrednictwem gońca lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • W trakcie załatwiania sprawy organ może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, uaktualnienia
  już złożonych, bądź występować do innych organów i urzędów w celu pozyskania dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 • Wszystkie załączniki powinny stanowić oryginały dokumentów lub ich odpisy, kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. W przypadku złożenia niepotwierdzonych odpisów lub kopii należy oryginały przedłożyć do wglądu. Zamiast oryginału można złożyć odpis dokumentu, jeśli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.
 • Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Organ na etapie postępowania przeprowadza:

 • wizję w terenie
 • rozprawę administracyjną
 • zawiadamia stronę o możliwości zapoznania się z aktami.

We wszystkich wyżej wymienionych czynnościach strona ma prawo uczestniczyć.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., 256 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Starosty Lublinieckiego wykonującego zadani z zakresu administracji rządowej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 149 095
Kurzacz Halina
Przejdź do: Pliki do pobrania

INFORMAJCA! Aby móc w pełni korzystać z aktywnych pdfów zalecamy korzystanie z przeglądarek: Adobe Acrobat, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Utworzony: Wtorek 7 września 2021 12:36:28 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 2088

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu