ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą: udzielenie licencji; zmiana licencji; wydanie wtórnika licencji

Numer karty: WK.14/U

Opis:

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Co powinienem wiedzieć?

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą jest starosta właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.
 2. Licencji udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:
  • członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą:
   1. nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
   2. nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
  • przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu;
  • przedłoży dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 2-4 ustawy o transporcie drogowym tj:
   1. kserokopia prawa jazdy; 
   2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy; 
   3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowy;
  • posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.
 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać do tutejszego urzędu wszelkie zmiany danych nie później niż 28 dni od ich powstania.

Kto może załatwić sprawę?

Przedsiębiorca.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (WK.24) - kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną wraz z załącznikami:

Udzielenie licencji

 1. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. Oświadczenie członków zarządu organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółka jawna lub komandytową a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym. (WK.39);
 3. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, ze odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 2-4 ustawy o transporcie drogowym tj:
  1. kserokopia prawa jazdy;
  2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy;
  3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowy;
 5. Wykaz kierowców (WK.59);
 6. Wykaz pojazdów (WK.25);
 7. potwierdzenie opłaty za udzielenie licencji;
 8. w przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa potwierdzenie opłaty za udzielenie licencji.

Zmiana licencji (zmiana danych zawartych w licencji)

 1. Dotychczasowa licencja;
 2. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
 3. Potwierdzenie opłaty za zmianę licencji;
 4. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Wtórnik licencji

 1. Dotychczasowa licencja, w przypadku zniszczenia w stopniu powodującym jej nieczytelność;
 2. W przypadku kradzieży-kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt (np. zaświadczenie z Policji o zgłoszeniu kradzieży);
 3. Potwierdzenie opłaty za wtórnik licencji;
 4. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Opłaty:

  1. Udzielenie licencji:
   • od 2 do 15 lat - 320 zł.
   • Powyżej 15-do 30 lat - 380 zł.
   • Powyżej 30 – do 50 lat - 450 zł.

    W przypadku zgłoszenia we wniosku jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się opłatę powiększoną o 10% opłaty za każdy zgłoszony pojazd. Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku – 1% opłaty.
  2. Zmiana licencji: 10 % opłaty za udzielenie licencji,

  3. Wtórnik licencji:
   • w przypadku utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się 10% opłaty za udzielenie licencji,
   • w innych przypadkach utraty licencji pobiera się 25% opłaty za udzielenie licencji.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł


UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej

Wpłat z tytułu opłaty za udzielenie/zmianę/wtórnik licencji dokonywać można tylko kartą w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu przy ul. Paderewskiego 7 (pok. 7 - parter) lub przelewem na rachunek bankowy w PKO BP S.A.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
PKO BP S.A nr : 14 1020 1664 0000 3502 0188 8452


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL 14 1020 1664 0000 3502 0188 8452
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Rachunek bankowy: ING BSK S.A. O/Częstochowa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783, w tytule zaznaczając czego opłata dotyczy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz: WK.24 Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób,

 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu pok. 7 parter).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu – pokój 7 (parter);
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu:
  42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

 

Krok 4
Odebrać licencję/decyzję administracyjną .

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą.

Licencja/decyzja administracyjna zostanie wysyłana do wnioskodawcy listownie.

UWAGA:

 • W przypadku wysłania za pośrednictwem faksu wniosku, który jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty lub liczby stron należy dostarczyć do wydziału oryginał wniosku np. osobiście lub za pośrednictwem poczty,
 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • Licencja/decyzja administracyjna wysyłane są do wnioskodawcy listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub w przypadku doręczeń na terenie miasta Lubliniec za pośrednictwem gońca. 

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2201 ze zm.).  
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.-w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021, poz. 1220).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 2377 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 094 902
Baron Renata
530 101 335
Makles Aleksandra
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Czwartek 29 lipca 2021 10:39:39 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 1761

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu