ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa

Numer karty: WGM.5/U

Opis:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa

Co powinienem wiedzieć?

Decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydaje starosta wykonujący zadnia z zakresu administracji rządowej – w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne.

Prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności nieruchomości z dniem, w którym decyzja, stała się ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie narusza praw osób trzecich.

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.

Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowi różnicę wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej i wartości prawa użytkowania wieczystego, które w operacie szacunkowym określa rzeczoznawca majątkowy.

Opłatę za przekształcenie rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, może wyrazić zgodę na zastosowanie innej stopy procentowej.  

Wierzytelność z tytułu opłaty za przekształcenie podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu, hipoteka przymusowa obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie.

Bonifikata od opłat za przekształcenie może zostać udzielona na podstawie zarządzenia Wojewody Śląskiego.

Osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich następcom prawnym organ właściwy do wydania decyzji, udziela na ich wniosek, 50% bonifikaty od opłaty.

W odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków opłatę z tytułu przekształcenia obniża się o 50%. Istnieje możliwość udzielenia bonifikaty na podstawie zarządzenia Wojewody śląskiego o charakterze generalnym. W przypadku zbiegu praw do bonifikat stosuje się bonifikatę korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.

Organ właściwy do wydania decyzji żąda po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie, przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, spółdzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ może odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty, za zgodą wojewody.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje nieodpłatnie na rzecz:

 1. Osób fizycznych będących w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. poz. 279 oraz z 1985 r. poz.99),lub ich następców prawnych,
 2. Spółdzielni mieszkaniowych lub ich następców prawnych, będących użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości, które uzyskały użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. poz. 279 oraz z 1985 r. poz.99.).

Kto może załatwić sprawę?

Uprawnieni do przekształcenia:

 1. Osoby fizyczne będąca w dniu 13 października 2005 r. użytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych po tego rodzaju zabudowę oraz następcy prawni takiej osoby, będący osobami fizycznymi,
 2. Osoby fizyczne będąca w dniu 13 października 2005 r. użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej oraz następcy prawni takiej osoby, będący osobami fizycznymi,
 3. Osoby fizyczne będąca w dniu 13 października 2005 r. użytkownikiem wieczystym nieruchomości niezależnie od jej przeznaczenia, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskała w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej przez Skarb Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz następcy prawni takiej osoby, będący osobami fizycznymi, oraz na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. poz. 279 oraz z 1985 r. poz.99),
 4. Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, pod warunkiem, że ich prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wspólnej istniało w dniu 13 października 2005 r. oraz ich następcy prawni,
 5. Spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży, pod warunkiem, że prawo użytkowania wieczystego istniało w dniu 13 października 2005 r. oraz ich następcy prawni.

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości podpisany musi być przez wszystkie osoby będące użytkownikami wieczystymi.

W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści lub współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199  Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Załatwienie wymagające postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jednakże do tych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowany z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (WGM.5) - kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną.
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (opłata z tytułu wydania decyzji administracyjnej).
 3. Kserokopia dokumentu nabycia prawa użytkowania wieczystego np. akt notarialny umowy kupna – sprzedaży, darowizny, postanowienie sądowe (oryginał do wglądu).
 4. Odpis aktualny z KRS (jeśli dotyczy) wskazujący, iż osoba, której podpis widnieje na wniosku jest uprawniona do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu wnioskodawcy.
 5. Pełnomocnictwo określające prawidłowo zakres umocowania z podpisem i danymi mocodawcy oraz osoby, której udzielono pełnomocnictwa – w przypadku występowania przez Pełnomocnika.
 6. W przypadku ubiegania się o pomoc de minims należy przedstawić:
 • formularz będący Załącznikiem Nr 1 lub Nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) dostępny na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • zaświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minims – przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wniosek podlega opłacie skarbowej w związku z wydaniem decyzji administracyjnej w wysokości 10,00 zł. Obowiązek jej wniesienia powstaje z chwilą złożenia wniosku.

W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł od każdego pełnomocnictwa.


UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu:

ING Bank Śląski O/Częstochowa nr: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz „sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem (I piętro pok. 26).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem – pokój 26 (I piętro);
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem: 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.


Krok 4

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, która może być odebrana przez Wnioskodawcę:

 • poprzez pocztę tradycyjną za potwierdzeniem odbioru,
 • osobiście w siedzibie urzędu.

O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

UWAGA:

 • W trakcie postępowania organ może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, występować do innych organów z prośbą o podanie informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
 • Wszystkie załączniki powinny stanowić oryginały dokumentów lub ich odpisy, kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. W przypadku złożenia niepotwierdzonych odpisów lub kopii należy oryginały przedłożyć do wglądu. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego. 
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1314),
 2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r., Sygn. akt K 29/13 (Dz. U. z 2015 r., poz. 373),
 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.),
 6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.),
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010.53.311 ze zm.),
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L nr 352.1) w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Lublinieckiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 139 382
Wasik Agnieszka
Przejdź do: Pliki do pobrania

INFORMAJCA! Aby móc w pełni korzystać z aktywnych pdfów zalecamy korzystanie z przeglądarek: Adobe Acrobat, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Utworzony: Środa 27 maja 2015 21:12:16 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 3932

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu