ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Numer karty: WOŚ.5/U

Opis:

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Co powinienem wiedzieć?

 1. Obowiązkowi rejestracji podlega:
  • jacht (jacht rekreacyjny oraz jacht komercyjny, w tym skuter wodny, jednostka pływająca używana do celów mieszkalnych (houseboat) oraz drewniana replika statku historycznego) oraz jednostka pływająca do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15kW;
  • jednostka pływająca używana do połowów rybackich;
  • jednostka pływająca uprawniająca żegluga poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie posiada innego niż polska przynależność.
 2. Obowiązkowi rejestracji nie podlega:
  • jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
  • jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
  • deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela. 

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zainteresowana.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni, gdy wniosek jest kompletny.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek (WOŚ.5) - kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną;
 2. Dowód własności jednostki pływającej  - dowodem własności jest w szczególności: faktura VAT, umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, pracownicze, orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych w systemie gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  
 3. Dokument potwierdzający informacje:
  1. o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze, jeżeli nie jest nim właściciel:
   • imię i nazwisko albo nazwę,
   • PESEL albo datę i wskazanie miejsca urodzenia, jeżeli numer PESEL nie został nadany – w przypadku osób fizycznych,
   • NIP w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo inny  odpowiedni identyfikator - w przypadku podmiotów zagranicznych,
   • adres zamieszkania albo adres siedziby,
   • adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  2. o rejestracji w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana:
   • wskazać organ poprzedniej rejestracji,
   • numer rejestracyjny,
   • datę rejestracji i wykreślenie z rejestru
  3. o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI), jeżeli został nadany:
   • czytelne zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem identyfikacyjnym oraz deklaracja zgodności CE, w której wskazano ten numer,
   • dokument rejestracyjny;
  4. o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy:
   • deklaracja zgodności CE,
   • jeden z dokumentów:

    - karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
    - dokumenty wydane przez: uznaną organizacje rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020r. poz. 680) albo podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15, jeżeli był wydany;
   • instrukcja lub karta gwarancyjna producenta lub inny dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
   • oświadczenie właściciela – w przypadku jednostki pływającej bez napędu mechanicznego lub których moc napędu mechanicznego nie przekracza 20kW
  5. o marce i modelu lub typie jednostki pływającej:
   • deklaracja zgodności CE,
   • dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
   • dokumentacja projektowa,
   • oświadczenie właściciela lub współwłaściciela
  6. o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej:
   • w odniesieniu do liczby kadłubów oraz długości, szerokości, maksymalnego zanurzenia:

    - deklaracja zgodności CE,
    - świadectwo pomiarowe,
    - certyfikat pomiarowy,
    - jeden z dokumentów:
    - karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
    - dokumenty wydane przez: uznaną organizacje rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020r. poz. 680) albo podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15, jeżeli był wydany;
    - dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
    - oświadczenie właściciela lub współwłaściciela w przypadku jednostki pływającej, której długość nie przekracza 14 m,
   • w odniesieniu do kategorii projektowej, jeżeli została nadana – deklaracja zgodności CE:
  7. o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej, jest:
   • deklaracja zgodności CE,
   • jeden z dokumentów:

    - karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
    - dokumenty wydane przez: uznaną organizacje rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020r. poz. 680) albo podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15, jeżeli był wydany;
   • dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
   • oświadczenie właściciela lub współwłaściciela,
  8. o roku budowy i producencie jednostki pływającej, jest:
   • deklaracja zgodności CE,
   • dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
   • oświadczenie właściciela lub współwłaściciela
  9. o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI, jeżeli zostały nadane.

W przypadku gdy do wniosku nie załączono powyższej dokumentacji, do wniosku mogą  być dołączone oświadczenia właściciela lub współwłaściciela:

 1. o braku deklaracji zgodności CE, jeżeli jej wydanie nie było wymagane przepisami prawa, upłynęło 10 lat od momentu wydania deklaracji zgodności CE przez producenta albo właściciel nie posiada deklaracji zgodności CE, a uzyskanie duplikatu dokumentu nie jest możliwe,
 2. o braku dokumentacji, jeżeli dla jednostki pływającej nie została wydana deklaracja zgodności CE ani inna dokumentacja wydana przez upoważniony podmiot umożliwiająca określenie danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru lub znaczącej wysokości fali;
 3. o niezarejestrowaniu jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą;
 4. o nienadaniu jednostce pływającej indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI);
 5. o braku ważności pozwolenia radiowego dla jednostki pływającej.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzonym przez właściwego konsula.

W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego jednostka pływająca została sprowadzona.

Do wniosku należy również dołączyć:

 1. Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
 2. Deklaracja zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika – jeżeli były wydane.
 3. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwienia sprawa związanych z rejestracją jednostki pływającej składany w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osoba upoważnioną).
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielenia pełnomocnictwa.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 • za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego – 80 zł
 • za zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego – 80 zł
 • za wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego – 80 zł
 • za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m – 15 zł
 • za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego dla którego wpis do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów – 60 zł


UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku

 
Wpłaty (podając odpowiedni tytuł za złożenie wniosku) wnosi się na konto Starostwa Powiatowego w Lublińcu

 1. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec

Bank PKP BP S.A. nr: 14 1020 1664 0000 3502 0188 8452

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej  od pełnomocnictwa 17 zł dokonywać można w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu  przy ul. Paderewskiego 5 lub przelewem na rachunek bankowy w  ING  Bank Śląski.

Urząd Miejski w Lublińcu ING Bank Śląski o/Częstochowa nr : 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783

Opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, rodzeństwu, członkom rodzinie: wstępnym i zstępnym.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać z ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: /formularze formularz „rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m”
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Sobieskiego 9, pok. 11, III piętro).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".

Krok 3
Odbiór dowodu rejestracyjnego osobiści.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

UWAGA:

 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie, wysyłając wniosek za pośrednictwem: https://interesant.reja24.gov.pl,

Wnioskodawca posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te mogą  być dołączone do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego.  

Wniosek o rejestrację składany w postaci elektronicznej jest opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem osobistym wnioskodawcy.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018r.  o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m (Dz.U. z 2020 r., poz. 1500 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020r. poz. 763),
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020r., poz. 248),
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020r., poz. 157),
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nimi (Dz. U. z 2019r., poz. 1908).

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu rejestrującego o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru przysługuje odwołanie do:

 1. ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych;
 2. ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostek pływających, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informacje o zamiarze eksploatowania na wodach śródlądowych.  

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 057 454
Pietrek Celina
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Czwartek 9 września 2021 13:41:12 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 1592

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu