Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Naczelnik:
Imię i nazwisko Telefon Zakres spraw E-mail Pokój
Toma Tadeusz (34) 353 35 63 srodowisko@lubliniec.starostwo.gov.pl8*
Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon Zakres spraw E-mail Pokój
Jędrzejowska Teresa (34) 356 15 31 t.jedrzejowska@lubliniec.starostwo.gov.pl9*
Lampka Aneta (34) 356 31 61 a.lampka@lubliniec.starostwo.gov.pl11*
Pietrek Celina (34) 356 31 61 c.pietrek@lubliniec.starostwo.gov.pl11*
Przybysz Katarzyna (34) 356 31 61 11*
Ścierska Aleksandra (34) 356 15 31 a.scierska@lubliniec.starostwo.gov.pl9*
Legenda: * budynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych (PCUS): 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9
Karty usług:

Komórka realizuje zadania w zakresie:

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodno - ściekowej:
  1. Wydawanie decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji spółek wodnych.
  2. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.
  3. Realizacja zadań związanych z gospodarką wodną dotyczącą nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Lublinieckiego.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego:
  1. Wydawanie kart: wędkarskich i łowiectwa podwodnego.
  2. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki leśnej:
  1. Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, a w przypadkach nie wywiązywania się przez właścicieli lasów z obowiązków wynikających z ustawy lub planów urządzania lasów, wydawanie decyzji nakazujących wykonanie tych obowiązków.
  2. Cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
  3. Ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów.
  4. Wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasów – na wniosek właściciela lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa – w przypadkach losowych.
  5. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właściciela lasu.
  6. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego oraz Skarbu Państwa o nieuregulowanym stanie prawnym i wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia powszechnej ochrony lasów w przypadku niewykonania tych obowiązków.
  7. Wydawanie zaświadczeń w sprawie objęcia gruntu niestanowiącego własność Skarbu Państwa uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określoną w ustawie o lasach.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu przeznaczania gruntów rolnych do zalesienia:
  1. Wydawanie decyzji o wstrzymywaniu wypłaty ekwiwalentu za wyłącznie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, w razie stwierdzenia, że uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesienia, a następnie z uproszczonym planem.
  2. Wydawanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu raz nakazu zwrotu pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu.
  3. Dokonywanie oceny udatności upraw.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu prawa łowieckiego:
  1. Udzielanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny na okres do 6 miesięcy.
  2. Wydawanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
  3. Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa.
 5. Prowadzenie spraw geologiczno–górniczych:
  1. Wydawanie koncesji na poszukiwanie , rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych w przypadku gdy obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20000 m³ i działalność ta będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych.
  2. Zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji.
  3. Zatwierdzanie w drodze decyzji dokumentacji geologicznych, o których mowa  w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami:
  1. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów , z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych do właściwości marszałka i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
  2. Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów , z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych do właściwości marszałka i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych:
  1. Prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów.
  2. Wydawanie zaświadczeń i decyzji zezwalających na wyłączanie gruntów z produkcji rolnej wraz z ustaleniem należności i opłat.
  3. Wydawanie postanowień o uzgodnieniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska:
  1. Sporządzanie - w celu realizacji polityki ekologicznej państwa- powiatowego programu ochrony środowiska oraz sporządzanie co 2 lata raportu z jego wykonania.
  2. Opiniowanie projektów gminnych programów ochrony środowiska.
  3. Sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
  4. Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach.
  5. Wydawanie i orzekanie o wygaśnięciu , cofnięciu oraz ograniczeniu pozwoleń zintegrowanego oraz na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych do właściwości marszałka i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
  6. Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu , z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych dla marszałka i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody:
  1. Prowadzenie rejestrów przetrzymywanych i hodowanych zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do tego rejestru.
  2. Wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, w zarządzie PKP S.A. oraz prowadzenie procedur dot.usunięcia drzew z terenów dróg powiatowych , Powiatu Lublinieckiego i Skarbu Państwa.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu handlu emisjami do powietrza:
  1. Wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu informacji o środowisku i jego ochronie:
  1. Udostępnianie informacji o środowisku.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2019 roku

Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydział
Dodano: 14:32:21
Wtorek 26 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348