Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
21
STY
Starosta Lubliniecki zaprasza chętnych do pełnienia funkcji animatora na „Orlikach”

Starosta Lubliniecki zaprasza chętnych do pełnienia funkcji animatora na „Orlikach”

Starosta Lubliniecki zaprasza chętnych do pełnienia funkcji animatora na „Orlikach” w 2021 roku do składania ofert (realizacja zadań Lokalnego Animatora Sportu w 2021 roku w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”)  

 1. Liczba osób planowanych do zatrudnienia: 2.
 2. Forma świadczenia usługi: umowa zlecenie.
 3. Okres realizowania zajęć: od dnia 1 marca do dnia 30 listopada 2021 r.
 4. Wymiar czasu pracy w ciągu miesiąca – 112
 5. Miejsce wykonywania usługi:
 • boisko Orlik przy ul. Sobieskiego 22 w Lublińcu,
 • boisko Orlik przy ul. ks. płk. J. Szymały 3 w Lublińcu.
 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań animatora,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne,
 • posiadanie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia i organizowania zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. m. in. nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora sportu (ew. instruktora rekreacji ruchowej),
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu lub instruktora sportu i rekreacji,
 • dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.
 1. Wynagrodzenie finansowane z dwóch źródeł:

wynagrodzenie: 1200,00 zł brutto (umowa zlecenie z Powiatem Lublinieckim)  + 1200,00 zł brutto (umowa z Instytutem Sportu - Państwowym Instytutem Badawczym).

 1. Zakres wykonywanych zadań:
 • organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych oraz imprez sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz rodzin na boisku Orlik zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
 • organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
 • współpraca ze szkołami i innymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Lublinieckiego w celu promowania aktywności fizycznej;
 • współpraca z klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami oraz animatorami z innych Orlików;
 • organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia;
 • angażowanie się w akcje organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki;
 • dbanie o sprzęt sportowy oraz porządek na obiekcie;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • wypełnianie zapisów Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie Lokalny Animator Sportu 2021.

Zawarte z animatorami umowy zlecenia określą szczegółowy zakres zadań i obowiązków oraz sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

Zajęcia prowadzone przez animatora odbywać się będą w systemie zmiennym w dni robocze oraz dni wolne od pracy – zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.   

 1. Wymagane dokumenty:
 • Życiorys zawodowy (CV).
 • List motywacyjny.
 • Program działań sportowo – rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc animatorem oraz wykaz proponowanych imprez do zorganizowania.
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadanie dodatkowych uprawnień zawodowych trenerskich lub instruktorskich.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby aktualnie prowadzonej rekrutacji na Lokalnego Animatora Sportu.
 1. Sposób i termin składania ofert:
 • Oferty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu (skrzynka podawcza znajdująca się przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Lublińcu), w godz. od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Lokalny Animator Sportu 2021”.
 • Termin składania ofert: do dnia 29 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu do Starostwa).
 • Oferty złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • Dokumentów nie odsyłamy.
 • Spośród osób spełniających wymogi formalne zostaną wybrane dwie, z którymi zostanie zawarta umowa, oraz zostaną wskazane przez Powiat Lubliniecki jako kandydaci do zawarcia umowy z operatorem projektu „Lokalny Animator Sportu” we wniosku o dofinansowanie projektu składanym przez Powiat Lubliniecki. Więcej informacji udziela Wydział Edukacji, tel. 34 351 05 17.

Starosta Lubliniecki zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy  w przypadku nieuzyskania dofinansowania na zatrudnienie animatorów w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” w 2021 roku.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lubliniecki, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec, adres e-mail: iod@lubliniec.starostwo.gov.pl;
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska Lokalnego Animatora Sportu;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym;
 • przetwarzanie podanych danych osobowych w toku rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wspierające nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00‑193 Warszawa ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Kategoria:
Ogłoszenia Starostwa i jednostek organizacyjnych
Dodano: 11:49:12
Czwartek 21 stycznia 2021
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348