ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Starosta Lubliniecki zaprasza chętnych do pełnienia funkcji animatora na „Orlikach”

Czwartek 21 stycznia 2021 11:49Czas czytania: 5 min.

Starosta Lubliniecki zaprasza chętnych do pełnienia funkcji animatora na „Orlikach” w 2021 roku do składania ofert (realizacja zadań Lokalnego Animatora Sportu w 2021 roku w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”)  

 1. Liczba osób planowanych do zatrudnienia: 2.
 2. Forma świadczenia usługi: umowa zlecenie.
 3. Okres realizowania zajęć: od dnia 1 marca do dnia 30 listopada 2021 r.
 4. Wymiar czasu pracy w ciągu miesiąca – 112
 5. Miejsce wykonywania usługi:
 • boisko Orlik przy ul. Sobieskiego 22 w Lublińcu,
 • boisko Orlik przy ul. ks. płk. J. Szymały 3 w Lublińcu.
 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań animatora,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne,
 • posiadanie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia i organizowania zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. m. in. nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora sportu (ew. instruktora rekreacji ruchowej),
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu lub instruktora sportu i rekreacji,
 • dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.
 1. Wynagrodzenie finansowane z dwóch źródeł:

wynagrodzenie: 1200,00 zł brutto (umowa zlecenie z Powiatem Lublinieckim)  + 1200,00 zł brutto (umowa z Instytutem Sportu - Państwowym Instytutem Badawczym).

 1. Zakres wykonywanych zadań:
 • organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych oraz imprez sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz rodzin na boisku Orlik zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
 • organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
 • współpraca ze szkołami i innymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Lublinieckiego w celu promowania aktywności fizycznej;
 • współpraca z klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami oraz animatorami z innych Orlików;
 • organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia;
 • angażowanie się w akcje organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki;
 • dbanie o sprzęt sportowy oraz porządek na obiekcie;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • wypełnianie zapisów Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie Lokalny Animator Sportu 2021.

Zawarte z animatorami umowy zlecenia określą szczegółowy zakres zadań i obowiązków oraz sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

Zajęcia prowadzone przez animatora odbywać się będą w systemie zmiennym w dni robocze oraz dni wolne od pracy – zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.   

 1. Wymagane dokumenty:
 • Życiorys zawodowy (CV).
 • List motywacyjny.
 • Program działań sportowo – rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc animatorem oraz wykaz proponowanych imprez do zorganizowania.
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadanie dodatkowych uprawnień zawodowych trenerskich lub instruktorskich.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby aktualnie prowadzonej rekrutacji na Lokalnego Animatora Sportu.
 1. Sposób i termin składania ofert:
 • Oferty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu (skrzynka podawcza znajdująca się przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Lublińcu), w godz. od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Lokalny Animator Sportu 2021”.
 • Termin składania ofert: do dnia 29 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu do Starostwa).
 • Oferty złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • Dokumentów nie odsyłamy.
 • Spośród osób spełniających wymogi formalne zostaną wybrane dwie, z którymi zostanie zawarta umowa, oraz zostaną wskazane przez Powiat Lubliniecki jako kandydaci do zawarcia umowy z operatorem projektu „Lokalny Animator Sportu” we wniosku o dofinansowanie projektu składanym przez Powiat Lubliniecki. Więcej informacji udziela Wydział Edukacji, tel. 34 351 05 17.

Starosta Lubliniecki zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy  w przypadku nieuzyskania dofinansowania na zatrudnienie animatorów w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” w 2021 roku.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lubliniecki, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec;
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec, adres e-mail: iod@lubliniec.starostwo.gov.pl;
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska Lokalnego Animatora Sportu;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym;
 • przetwarzanie podanych danych osobowych w toku rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wspierające nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00‑193 Warszawa ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
Udostępnij:

Utworzony: Czwartek 21 stycznia 2021 11:51:35 przez: Dominika Łupierz

Ilość wyświetleń: 868

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu