ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Numer karty: RK.2/U

Opis:

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Co powinienem wiedzieć?

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublińcu.
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 1. Dla informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublińcu nie zostały określone odrębne warunki ponownego ich wykorzystywania.
 2. Warunki ponownego wykorzystywania dla informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek określane są indywidualnie dla każdego wniosku.

Tryb wnioskowy o ponowne wykorzystywanie ma zastosowanie w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • została udostępniona w innym systemie teleinformatycznym niż Biuletyn Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Prawo dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z art. 6 ustawy wynikające m. in.:

 • z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ze względu na prywatność na tajemnicę przedsiębiorstwa lub prywatność osoby fizycznej (nie osób pełniących funkcje publiczne),
 • z przepisów innych ustaw,
 • z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można przekazać do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 1. Przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec,
 2. Złożyć osobiście w Kancelarii Starostwa,
 3. Przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ip@lubliniec.starostwo.gov.pl,
 4. Przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP dostępnej na stronie Starostwa Powiatowego w Lublińcu www.lubliniec.starostwo.gov.pl.
  UWAGA: konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zainteresowana.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

 1. Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Informacja sektora publicznego wytworzona w Starostwie Powiatowym w Lublińcu jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Zgodnie z art. 18 ust 1 i 2 ustawy urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.  Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania  lub przekazania informacji. Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie w toku realizacji każdorazowego wniosku.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz „wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”.
 • Samodzielnie sformułować wniosek zawierający:
  1. nazwę podmiotu zobowiązanego,
  2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
  3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania
  4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
  5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych,
  6. wskazanie:
   1. sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
   2. sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

Krok 2

Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym.
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3

W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w tym terminie, najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, urząd:

 • przekaże informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określenia warunków ponownego wykorzystywania, lub
 • poinformuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie), lub
 • przedstawi ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub
 • odmówi, w drodze decyzji wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Krok 4

W przypadku otrzymania oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub informacji o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty:

 • złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy, lub
 • zawiadomić urząd o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

UWAGA:

 • „Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania” wysyłane jest do wnioskodawcy listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP, bądź na wskazany adres e-mail.
 • Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP. 

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.).

Tryb odwoławczy

W zakresie nieuregulowanym ustawą  decyzji  o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 • Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • Skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Referat:

Referat ds. Kontroli – Pełnomocnik ds. Informacji Publicznej

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 309 935
Nieszporek Iwona , Mietelska Magdalena
Przejdź do: Pliki do pobrania

INFORMAJCA! Aby móc w pełni korzystać z aktywnych pdfów zalecamy korzystanie z przeglądarek: Adobe Acrobat, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Utworzony: Piątek 30 lipca 2021 13:30:09 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 1643

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu