ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Powiatu Lublinieckiego wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

Numer karty: WIP.2/U

Opis:

Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Powiatu Lublinieckiego wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Co powinienem wiedzieć?

 1. Dotacja może zostać przyznana:
  1. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, położonym w granicach administracyjnych Powiatu Lublinieckiego;
  2. do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac przy zabytku;
  3. na prace wymienione w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
   • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
   • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
   • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
   • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
   • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
   • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
   • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
   • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
   • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
   • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
   • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
   • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
   • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
   • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
   • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
   • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru;
   • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Kto może załatwić sprawę?

Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane powinien być złożony w terminie do 30 kwietnia roku, w którym dotacja ma być udzielona.

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Powiatu w Lublińcu w terminie do 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona.

Po podjęciu uchwały, Zarząd Powiatu w Lublińcu zawiera umowę z dotowanym podmiotem.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o udzielenie dotacji, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr 394/XXXVI/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Powiatu Lublinieckiego wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków podpisany przez osobę zainteresowaną;
 2. Dokument potwierdzający posiadanie przez podmiot tytułu prawnego do zabytku;
 3. Dokument poświadczający prawo osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, w tym finansowych;
 4. Wpis zabytku do rejestru zabytków;
 5. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
 6. Pozwolenie na budowę (jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia);
 7. Kosztorys przewidzianych prac lub robót;
 8. Zaświadczenia i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w przypadku ubiegania się o dotacje przez podmiot, w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, która odbywa się w ramach pomocy de minimis, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku e sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wolny od opłat

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz „wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Informacji, Promocji i Kultury pok. nr 18 lub 21, I piętro).

Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Kancelarii pok. nr 6 (parter) lub bezpośrednio w Wydziale Informacji, Promocji i Kultury pok.
  nr 18 lub 21 (I piętro);
 • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Informacji, Promocji i Kultury:
  Paderewskiego 7, 42-700  Lubliniec;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".

Krok 3  
W przypadku przyznania dotacji przez Radę Powiatu w Lublińcu - dalszy tryb postępowania zgodnie z punktem „Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie”. W przypadku odmowy udzielenia dotacji, informacja o tym fakcie przekazywana jest w formie pisemnej.

Krok 4  
Po zakończeniu realizacji zadania należy złożyć rozliczenie z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Należy je złożyć w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, lecz nie później niż do 1 grudnia roku, w którym dotacja została udzielona.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Informacji, Promocji i Kultury:
  Paderewskiego 7, 42-700  Lubliniec;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

UWAGA:

 • Należy uzupełnić dane kontaktowe w razie ewentualnych pytań do wniosku;
 • Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji zadania – umowa wymaga złożenia podpisu ze strony wnioskodawcy.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Uchwała Nr 394/XXXVI/2023 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Powiatu Lublinieckiego wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków;
 2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 5. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
 6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy;
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Informacji, Promocji i Kultury

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 322 569
Chryplewicz Ewelina
530 314 616
Umlauf Patrycja
530 315 605
Łupierz Dominika (Rzecznik prasowy)
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Sobota 30 maja 2015 21:53:00 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 3356

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu