ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Numer karty: WOŚ.10/U

Opis:

Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:

 • obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
 • wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
 • działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

Co powinienem wiedzieć?

Koncesja udzielana jest na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy. Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dot. map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju. Zgodnie z art. 76a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradca podatkowym. W związku z powyższym wymagane załączniki należy dostarczyć w oryginale lub jako kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Udzielenie koncesji wymaga opinii marszałka województwa oraz uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). Przedsiębiorca, który otrzymał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża przylegającego do złoża już objętego koncesją udzieloną temu samemu przedsiębiorcy na ten sam rodzaj działalności, może rozpocząć wydobywanie kopaliny nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji wcześniejszej stanie się ostateczna. Do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzieleniu.

Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej oraz określone w art. 24 i 26 ustawy Prawo geologiczne i górnicze powinien zawierać:

 1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 2. określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej,
 3. określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,
 4. określenie właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków (+ wypis z ewidencji gruntów i budynków),
 5. określenie prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, ewentualnie prawa, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,
 6. czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności,
 7. środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności,
 8. wykaz obszarów objętych formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 9. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
 10. złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,
 11. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,
 12. stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu,
 13. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,
 14. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu,
 15. przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 ww. ustawy oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 ww. ustawy.

Do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć:

 1. dowody istnienia określonych w nim okoliczności, np. prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,
 2. dowody istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia,
 3. informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności o przeznaczeniu określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne,
 4. załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,
 5. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, o ile jest ona wymagana odrębnymi przepisami,
 6. potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej,
 7. w przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo.

W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami.

Jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia.

Kto może załatwić sprawę?

Przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze (art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, organ informuje stronę podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż + załączniki
  - kompletny wniosek podpisany przez osobę upoważnioną;
 2. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata skarbowa za udzielenie koncesji – 616 zł.

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec lub przelewem na rachunek bankowy nr 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 (tytułem za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów). 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym;
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7.


Krok 2
Odebrać korespondencję prowadzonego postępowania administracyjnego (listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście).

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek pocztą.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020r., poz. 1064) 
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r., poz. 1292 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r., poz. 1546 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Starosty Lublinieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji administracyjnej.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 109 525
Jędrzejowska Teresa

Utworzony: Czwartek 3 września 2015 11:44:29 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 898

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu