ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wniosek o dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa

Numer karty: WGM.11/U

Opis:

Wniosek o dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa.

Co powinienem wiedzieć?

 1. Zasady wydzierżawienia nieruchomości Skarbu Państwa, stanowi Zarządzenie Starosty Lublinieckiego nr 18/2023 z dnia 20 marca 2023 r.
 2. Wydzierżawieniu mogą podlegać nieruchomości niezabudowane i zabudowane lub ich części, które stanowią własność Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Starosta Lubliniecki.
 3. Nieruchomości Skarbu Państwa wydzierżawiane są z zastrzeżeniem zasad wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami.
 4. Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości powinien zawierać dane określone we wzorze wniosku o dzierżawę nieruchomości i dotyczyć okresu liczonego w pełnych miesiącach.
 5. Przygotowanie nieruchomości do wydzierżawienia przez wydzierżawiającego obejmuje w szczególności:
  • zbadanie stanu prawnego nieruchomości, w szczególności co do roszczeń, toczących się postępowań administracyjnych i sądowych. W przypadku nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 miesięcy, nie będą prowadzone badania w celu weryfikacji roszczeń oraz toczących się postępowań administracyjnych i sądowych,
  • uzyskanie w razie potrzeby innych niezbędnych opinii, z urzędów, wydziałów Starostwa Powiatowego w Lublińcu a także w razie potrzeby opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, itp.,
  • określenie powierzchni terenu,
  • przeprowadzenie wizji lokalnej.
 6. Po złożeniu wniosku Starosta Lubliniecki informuje podmiot zainteresowany wydzierżawieniem nieruchomości o odmowie uwzględnienia lub dalszym procedowaniu wniosku.
 7. W przypadku, braków formalnych wniosku, wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku będzie traktowanie jak wycofanie wniosku.
 8. Wydzierżawiający, na każdym etapie postępowania, zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, prawo odmowy uwzględnienia wniosków, biorąc pod uwagę racjonalność podpisania umowy oraz korzyści, jakie będą z niej wynikać z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa.
 9. Wydzierżawiający zastrzega, że w przypadku wniosków, w których ze względu na małą powierzchnię dzierżawy, nie będzie ona ekonomicznie uzasadniona, wniosek nie zostanie uwzględniony.
 10. W przypadku dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 miesiące Starosta Lubliniecki wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, sporządza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu na okres 21 dni informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym Powiat Lubliniecki oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu.
 11. W przypadku niepodpisania umowy dzierżawy, z jakichkolwiek przyczyn, w okresie 3 miesięcy od daty zdjęcia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do wydzierżawienia, procedura dzierżawy zostanie przeprowadzona od początku.
 12. Umowę dzierżawy podpisuje Starosta Lubliniecki lub osoba upoważniona.
 13. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lublinieckiego Nr 18/2023 z dnia 20 marca 2023 r. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach dostosowanie wzoru umowy dzierżawy do stanu faktycznego, o ile nie pozostanie to w sprzeczności z zasadami określonymi w zarządzeniu, o którym mowa powyżej.
 14. Na gruntach będących przedmiotem dzierżawy dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach, na wniosek Dzierżawcy, lokalizowanie tymczasowo obiektów budowlanych po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego, z uwzględnieniem warunków opisanych w Zarządzeniu Starosty Lublinieckiego Nr 18/2023 z dnia 20 marca 2023 r.

STAWKI CZYNSZU

 1. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego netto dla nieruchomości będących postawą dzierżawy zostały określone w załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Lublinieckiego Nr 18/2023 z dnia 20 marca 2023r. Do stawek tych doliczony będzie podatek VAT.
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron umowy dzierżawy, wniesienie czynszu rocznego, którego termin płatności zostanie określony w umowie dzierżawy. Dzierżawca będzie zobowiązany do płacenia czynszu z góry w terminie 14 dni od otrzymania faktury w formie przelewu na konto podane w umowie.
 3. Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu jeden raz w roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku - wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Główny Urzędu Statystycznego. O nowej stawce czynszu Dzierżawca będzie informowany w formie pisemnego powiadomienia Wydzierżawiającego. Zaktualizowana stawka czynszu wiąże strony, gdy Dzierżawca nie dokona, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego oświadczenia, wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 4. Dzierżawca uiszcza podatki związane z przedmiotem dzierżawy, wynikające z przepisów prawa w szczególności odpowiednio podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego oraz przedkłada deklaracje do właściwego urzędu gminy z tego tytułu.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym, w związku, z czym terminy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania. Sprawa załatwiana jest w ciągu ok. 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o dzierżawę nieruchomości_(WGM.11/U) –wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną wraz z oświadczeniem o nie zaleganiu z tytułu podatków i opłat lokalnych.
 2. w przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego udzielonego pełnomocnictwa.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub  rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu  lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lublińcu: ING Bank Śląski O/Częstochowa nr : 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz „wniosku o dzierżawę nieruchomości” wraz z oświadczeniem o niezaleganiu z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym;
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem : 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Krok 4

Podpisanie umowy o dzierżawę wnioskowanej nieruchomości.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie, istnieje konieczność podpisania umowy dzierżawy. Jednakże, wszystkie czynności poprzedzające podpisanie umowy można załatwić bez konieczności przychodzenia do urzędu, wysyłając kompletny wniosek.

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

UWAGA:

 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpiswraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • Informacja o terminie podpisania umowy bądź odmowie wydzierżawienia nieruchomości wysyłana jest do wnioskodawcy listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub w przypadku doręczeń na terenie miasta Lubliniec za pośrednictwem gońca lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP. Informacja taka może być również przekazana telefonicznie.
 • W trakcie załatwiania sprawy organ może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, uaktualnienia już złożonych, bądź występować do innych organów i urzędów w celu pozyskania dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 • Wszystkie załączniki powinny stanowić oryginały dokumentów lub ich odpisy, kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. W przypadku złożenia niepotwierdzonych odpisów lub kopii należy oryginały przedłożyć do wglądu. Zamiast oryginału można złożyć odpis dokumentu, jeśli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.
 • Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić w pełni elektronicznie. Dzierżawa nieruchomości odbywa się na podstawie umowy dzierżawy, która należy osobiście podpisać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 ),
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Postępowanie cywilne, zatem nie przewiduje się trybu odwoławczego w drodze administracyjnej.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 144 554
Lis Katarzyna
Przejdź do: Pliki do pobrania

INFORMAJCA! Aby móc w pełni korzystać z aktywnych pdfów zalecamy korzystanie z przeglądarek: Adobe Acrobat, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Utworzony: Środa 27 maja 2015 21:26:26 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 6531

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu