ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Obsługujemy klientów w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek 7:30 - 15:00     |     Środa 7:30 - 16:30

Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec (pokaż trasę)
Adres korespondencyjny:

Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
Zadania Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Do zadań Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu należy, w szczególności:

 1. Prowadzenie rejestracji pojazdów, czasowej rejestracji pojazdów oraz wydawanie wtórników.
 2. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu.
 3. Wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu. wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę.
 4. Kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska.
 5. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika osób i rzeczy.
 6. Wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK ).
 7. Przyjmowanie od Policji oraz od jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) a po ustaniu przyczyny jego zwrot.
 8. Przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd.
 9. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.
 10. Zwracanie zatrzymanego prawa jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania.
 11. Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem oraz decyzji o przywróceniu  po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie.
 12. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych.
 13. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
 14. Wprowadzenie zakazu pędzenia zwierząt na drogach.
 15. Przyjmowanie zgłoszeń zbycia od właścicieli pojazdów samochodowych, motocykli, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep.
 16. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
 17. Wydawanie, wymiana, utrata uprawnień do kierowania pojazdami (praw jazdy oraz pozwoleń na kierowanie tramwajami).
 18. Zaliczanie dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenie ich przebiegu.
 19. Wydawanie zezwoleń za zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
 20. Wprowadzenie ograniczeń w ruchu bądź zamykanie dróg i mostów w przypadku bezpośredniego zagrożenia osób lub mienia.
 21. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
 22. Koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi.
 23. Wydawanie ograniczeń przewozu ze względu na potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa lub w przypadku klęski żywiołowej.
 24. Wymaganie od przewoźników obowiązku zawarcia umowy o wykonywanie zadań przewozowych w przypadku klęski żywiołowej.
 25. Udzielanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami.
 26. Określenie przepisów porządkowych dotyczących powiatowego transportu zbiorowego.
 27. Ustalenie cen urzędowych na usługi przewozowe powiatowego transportu zbiorowego.
 28. Określanie sposobu ustalenia opłat dodatkowych za przewóz środkami powiatowego transportu zbiorowego.
 29. Wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec.
 30. Wydawanie kart pojazdów oraz dokonywanie zmian właścicieli i danych technicznych pojazdu w karcie pojazdu.
 31. Wydawanie upoważnień do przeprowadzenia badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów.
 32. Przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców.
 33. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych.
 34. Cofanie wydanych upoważnień do przeprowadzania badań technicznych przez stacje kontroli pojazdów.
 35. Cofanie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych w wypadku popełnienia ustawowych uchybień.
 36. Wydawanie zezwoleń jednostkom prowadzącym szkolenia dla osób ubiegających                   się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
 37. Dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów.
 38. Sprawowanie nadzoru nad szkoleniem instruktorów.
 39. Prowadzenie kontroli przedsiębiorców wykonujących transport na podstawie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji, zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne.
 40. Wydawanie licencji na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego osób i rzeczy.
 41. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych.
 42. Wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu transportu drogowego na potrzeby własne.
 43. Realizacja zadań związanych z drogami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu Lublinieckiego.
 44. Utrzymanie czystości pasa drogowego.
 45. Nadzór nad pracami wykonywanymi na drogach.
 46. Prace związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej.
 47. Doraźna naprawa powstałych uszkodzeń jezdni jak również innych urządzeń i znaków umieszczonych w pasie drogowym.
 48. Nadzór nad zajęciem pasa drogowego.
 49. Pomiary wielkości fizycznych związanych z funkcjonowaniem sieci drogowej.
 50. Lustracja stanu nawierzchni, poboczy, znaków, chodników, oznakowania oraz innych urządzeń umieszczonych w pasie drogowym.
 51. Nadzór i koordynacja prac związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem prawa jazdy.
 52. Prowadzenie, aktualizacja teczek pojazdów oraz kierowców w magazynie (archiwum) akt komunikacyjnych.
 53. Prowadzenie spraw związanych ze składaniem wniosków o przepadek pojazdów na rzecz powiatu.
 54. Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów.
 55. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
 56. Dokonywania wpisu w prawa jazdy potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji – kierowcy zawodowi.
 57. Wydawanie decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne, lekarskie zgodnie z ustawą o kierujących.
 58. Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w drodze decyzji administracyjnej.
 59. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dotyczących dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych.
 60. Prowadzenie dokumentacji osób bez uprawnień.
 61. Obsługa elektronicznej poczty CEPiK oraz obsługa poczty e – urząd.
 62. Wydawanie zaświadczeń o zarejestrowanych pojazdach.
 63. Wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu.
 64. Zamawianie i odbiór druków ścisłego zarachowania.
 65. Prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem parkingu oraz holownika dla pojazdów usuwanych z drogi przepadkiem pojazdu na rzecz powiatu.
 66. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem dróg powiatowych oraz wypłaty odszkodowań powstałych na drogach powiatowych.
 67. Kierowanie pojazdem w ramach obowiązków służbowych.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2019 roku

Ilość wyświetleń: 4452

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu