ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Obsługujemy klientów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Lokalizacja:

Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec (pokaż trasę)
Adres korespondencyjny:

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
Zadania Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw obywatelskich:
  1. Odbieranie ustnego oświadczenia ostatniej woli w obecności starosty lub sekretarza.
  2. Prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji na sprowadzanie zwłok z zagranicy.
  3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń funkcjonujących na terenie powiatu z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
  4. Prowadzenie ewidencji fundacji działających na terenie powiatu.
  5. Kierowanie do pracy inwalidy wojennego oraz wyrażanie zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym.
  6. Prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem zgonu i określaniem jego przyczyny na obszarze powiatu .
  7. Prowadzenie spraw związanych z rzeczami znalezionymi.
 2. W zakresie spraw obronnych:
  1. Przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności:
   1. Udział w pracach powiatowej komisji lekarskiej w charakterze sekretarza.
  2. Organizowanie doręczenia kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
  3. Realizacja zadań obronnych, w tym współdziałanie ze służbami wojewody przy wykonywaniu zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności:
   1. Opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania powiatu.
   2. Prowadzenie dokumentacji punktu HNS.
   3. Opracowanie i aktualizacja planu przygotowań podmiotów leczniczych powiatu na potrzeby obronne państwa.
   4. Przygotowanie i organizacja szkoleń oraz ćwiczeń obronnych.
   5. Przygotowanie głównego stanowiska kierowania starosty lublinieckiego w stałej siedzibie oraz zapasowym miejscu pracy.
   6. Organizacja i przygotowanie stałego dyżuru.
   7. Kontrola realizacji nałożonych zadań obronnych w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych.
  4. Wnioskowanie o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na cele realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej, zwalczania klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz likwidacji ich skutków.
  5. Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.
  6. Prowadzenie spraw związanych z wytypowaniem podmiotów o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.
 3. W zakresie zarządzania kryzysowego:
  1. Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu.
  2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, a w tym:
   1. Opracowanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego oraz jego aktualizacja.
   2. Realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego.
   3. Wydawanie organom gminy zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego.
   4. Opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia staroście gminnych planów zarządzania kryzysowego.
  3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego.
  4. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu.
  5. Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
  6. Współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
  7. Organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
  8. Gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze powiatu.
  9. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze powiatu.
  10. Dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego oraz wojewody.
  11. Współpraca z gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego oraz z wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego.
  12. Planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego.
  13. Zapewnienie funkcjonowania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac, a także ustalanie składu, organizacji oraz trybu jego pracy.
  14. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze poszukiwawcze
   i humanitarne.
  15. Określenie organizacji, siedziby oraz trybu pracy powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, w tym całodobowego alarmowania członków powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego oraz zapewnienia całodobowego obiegu informacji
   o sytuacjach kryzysowych.
  16. Dokumentowanie działań podejmowanych przez powiatowe centrum zarządzania kryzysowego.
  17. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.
  18. Inicjowanie działań związanych z wyposażeniem i utrzymaniem powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.
  19. Przygotowanie materiałów do oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
   i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.
  20. Przygotowanie i aktualizacja planu operacyjnego ochrony przed powodzią.
  21. Przygotowanie informacji dot. ogłoszenia bądź odwołania alarmu przeciwpowodziowego na obszarze powiatu.
 4. W zakresie bezpieczeństwa publicznego:
  1. Współdziałanie z organami policji w zakresie wykonywania zadań ochrony bezpieczeństwa  i porządku publicznego.
  2. Przygotowanie dla starosty opinii dotyczących powołania i odwołania komendantów powiatowych policji oraz państwowej straży pożarnej.
  3. Przygotowanie dla rady powiatu propozycji do uchwał o istotnych dla powiatu zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa pożarowego.
  4. Opracowanie i aktualizacja powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz nadzór nad jego realizacją.
  5. Obsługa kancelaryjno - biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 5. W zakresie ochrony informacji niejawnych:
  1. Przyjmowanie, rejestrowanie, przekazywanie oraz wysyłanie dokumentów i materiałów niejawnych.
  2. Prowadzenie rejestrów, dzienników ewidencyjnych, książek, teczek i wykazów informacji niejawnych.
  3. Udostępnianie, wydawanie i egzekwowanie zwrotu dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne.
  4. Oznaczanie materiałów niejawnych, umieszczanie na nich klauzul tajności, a także zmian nadanej klauzuli tajności.
 6. W zakresie spraw związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej:
  1. Organizowanie utworzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  2. Wykonywanie czynności niezbędnych do zawarcia umów na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego związanych z okręgową radą adwokacką, radą okręgowej izby radców prawnych adwokatami, radcami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi.
  3. Opracowywanie informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla wojewody, właściwego ministra i innych podmiotów.
  4. Sporządzanie i aktualizacja listy jednostek poradnictwa obywatelskiego.
  5. Obsługa zgłoszeń związanych z umawianiem terminów wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  6. Analiza opinii osób uprawnionych o udzielenie pomocy i przekazywanie wniosków do okręgowej rady adwokackiej, rady okręgowej izby radców prawnych, organizacji pozarządowych.
  7. Rozliczanie pod względem merytorycznym dotacji przekazanej powiatowi na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.
  8. Opracowywanie informacji o możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a w tym mediacji.
 7. W zakresie spraw związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej:
  1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
  2. Zapewnienie wspólnie z informatykami ochrony systemów teleinformatycznych,
   w których przetwarzane są informacje niejawne.
  3. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.
  4. Kontrola informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
   w szczególności okresowa co najmniej raz na 3 lata kontrola ewidencji, materiałów
   i obiegu dokumentów.
  5. Opracowanie i aktualizowanie wymagającego akceptacji starosty, planu ochrony informacji niejawnych starostwa, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
   a także nadzorowanie jego realizacji.
  6. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.
  7. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.
  8. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.
  9. Przekazywanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.
  10. Zawiadamianie starosty o przypadkach naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczania jego negatywnych skutków. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” niezwłoczne zawiadamianie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
  11. Przygotowanie dla starosty materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” dla pracowników starostwa i kierowników podległych jednostek organizacyjnych.
  12. Opracowanie i przedstawianie staroście do zatwierdzenia dokumentacji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w podległych jednostkach organizacyjnych oraz dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub ich utratą.
  13. Opracowanie i przedstawienie staroście do zatwierdzenia instrukcji dotyczących sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „ zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
  14. Opracowanie wspólnie z informatykami i przedstawianie staroście do zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.
 8. W zakresie spraw związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej:
  1. Kontrola realizacji zadań publicznych zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 15 maja 2024 roku

Utworzony: Czwartek 10 czerwca 2021 07:56:32 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 931

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu