Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
07
STY
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (Załącznik do uchwały Nr 597/CXV/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2020 r.)

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (Załącznik do uchwały Nr 597/CXV/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2020 r.)

W związku z uchwałą Nr 597/CXV/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2020 r. przeznacza się do oddania w najem lokale znajdujące się w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9, na działce nr 3705/347, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00006618/8, na działce nr 3707/347, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00003528/9 i działce nr 3718/348, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00001601/1, oznaczonych na mapie 6, obręb Lubliniec, stanowiące własność Powiatu Lublinieckiego, oznaczone numerami:

Piwnica: nr 01.13 o pow. 20,10 m² – od 01.11.2021 r.

I piętro: nr 11,12,13 (poprzednio1.24, 1.25,1.26,1 27) o pow. 42,40 m² – od 01.06.2021 r.

II piętro: nr 32 (poprzednio 2.29, 2.31) o pow. 28,90 m² - od 01.06.2021 r.
nr 33 (poprzednio 2.28) o pow. 22,30 m² - od 01.02.2021 r.
nr 35 (poprzednio 2,25, 2.26) o pow. 27,7 m² - od 15.09.2021 r.
nr 29 (poprzednio 2.32) o pow. 12,4 m² - od 01.09.2021 r.

III piętro: nr 50 (poprzednio 3.06) o pow. 15,30 m² - od 01.06.2021 r.
nr 47 (poprzednio 3.09) o pow. 12,70 m² - od 01.10.2021 r.
nr 56 (poprzednio 3.21) o pow. 11,60 m² – od 01.03.2021 r.
nr 52 (poprzednio 3.11) o pow. 15,6 m² – od 01.07.2021 r.
nr 54 (poprzednio 3.19) o pow. 14,60 m² – od 01.05.2021 r.
nr 55 (poprzednio 3.20) o pow. 12,30 m² – od 01.05.2021 r.

z przeznaczeniem pod działalność usługowo-biurową.

Ustala się następujące, minimalne miesięczne stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu z tytułu najmu lub dzierżawy lokali użytkowych wraz z dodatkowymi opłatami dla:
1) lokali znajdujących się na parterze, I, II, III piętrze – 21,00 zł brutto (w tym podatek VAT),
2) lokali znajdujących się w piwnicach - 18,00 zł brutto (w tym podatek VAT).

§ 1.
W przypadku wynajmowania lokali, wydzierżawiania powierzchni użytkowych o łącznej powierzchni powyżej 30 m2, stawkę czynszu ustala się na drodze indywidualnych negocjacji, przy czym stawka czynszu nie może być niższa niż wskazana powyżej.
Czynsz będzie zawierał wszelkie opłaty związane z wynajmem przedmiotowych pomieszczeń, w tym opłaty za ogrzewanie, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, energię elektryczną oraz podatek od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat miesięcznie zgodnie z zawartą umową najmu.

Czynsz będzie podlegał waloryzacji jeden raz w roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, a dodatkowe opłaty waloryzowane będą o faktycznie poniesione wydatki roku poprzedniego. Czynsz wraz z dodatkowymi opłatami waloryzowany będzie począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu na okres 21 dni.

Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Nieruchomości na sprzedaż
Dodano: 08:17:31
Czwartek 7 stycznia 2021
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348