ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej

Numer karty: WOŚ.2/U

Opis:

Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej.

Co powinienem wiedzieć?

 1. Wszystkie załączniki powinny stanowić oryginały dokumentów lub ich kserokopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. W przypadku złożenia niepotwierdzonych kserokopii należy oryginały przedłożyć do wglądu. Zgodnie z art. 76a § 2 k.p.a. zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć także odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego (art. 76a § 3 k.p.a.).
 2. W projekcie zagospodarowania terenu należy wyraźnie zaznaczyć granice konturu proponowanego wyłączenia. Zaleca się aby grunt oznaczony na planie pod wyłączenie z produkcji rolniczej był obszarem zwartym o granicach regularnych.
 3. Zestawienie powierzchni obejmować powinno powierzchnię przeznaczoną do wyłączenia z produkcji rolnej:
  • powierzchnię zabudowy,
  • powierzchnie utwardzone np. drogi, chodniki, parkingi,
  • minimalną powierzchnię biologicznie czynną w rozumieniu przepisów prawa budowlanego tj. zieleń urządzoną
  • układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

  oraz powierzchnię ewentualnego terenu niezainwestowanego – pozostającego w czynnym użytkowaniu rolniczym (o ile taki ma pozostać), z uwzględnieniem przepisów Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.).

  Część działki stanowiąca teren niezainwestowany, czyli teren który nie będzie podlegał wyłączeniu gruntu z produkcji, należy opisać jako „teren w czynnym użytkowaniu rolniczym”. Teren ten nie może stanowić terenu biologicznie czynnego związanego z realizacją inwestycji.

 4. Projekt zagospodarowania działki (przedstawiony w formie graficznej – mapa oraz w formie opisowej) powinien być zgodny z granicami całego zamierzenia budowlanego przedstawionego w projekcie zagospodarowania działki stanowiącym dokument do wniosku o pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych.  Linie wskazane w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, stanowiącym załącznik do pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy powinny jednocześnie wyznaczyć powierzchnię gruntów podlegających wyłączeniu z produkcji rolniczej.
 5. W związku z powyższym informuję, że w przypadku budownictwa mieszkaniowego obszar przewidziany do wyłączenia powinien obejmować grunty zajęte pod:

  budynki mieszkalne, budynki gospodarcze i techniczne, związane funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi oraz urządzenia, w szczególności: podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier, zabaw i odpoczynku, studnie, zbiorniki, przewody naziemne, urządzenia do gromadzenia i oczyszczania ścieków, śmietniki, składowiska odpadów, obiekty małej architektury, ogrodzenia, oczka wodne, ogródki skalne, położone w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane na inny cel, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod trawniki, rabaty, kwietniki, warzywniki.

 6. Ze względu na konieczność wprowadzenia zmian danych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmiany użytków gruntowych na działce w związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntów, przy ustalaniu powierzchni gruntów rolnych do wyłączenia z produkcji rolniczej należy uwzględnić wszystkie powierzchnie zajęte pod budynki, budowle i urządzenia, o których mowa powyżej. Pozwoli to na unikniecie rozbieżności pomiędzy ustaleniami decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej a stanem faktycznym po zrealizowaniu inwestycji.
 7. Kontury użytków gruntowych B, Ba i Bi, określa się zgodnie z ust. 1 lp. 13, 14, 15 załącznika nr1 rozporządzenia w sprawie egib, tj., w granicach całego zamierzenia budowlanego wynikających z decyzji o pozwoleniu na budowę lub terenu, po wybudowaniu obiektu budowlanego (zakończeniu procesu inwestycyjnego.)
 8. Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, każda zmiana danych objętych ewidencją gruntów wymaga zgłoszenia właściwemu staroście. Taką zmianą jest m.in. zmiana sposobu użytkowania gruntu związana z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego na działce. Za moment faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej uznać należy wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie udokumentowane wpisem w dzienniku budowy.
 9. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w razie stwierdzenia, że grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nieleśne zostały wyłączone z produkcji rolniczej bez decyzji, o której mowa w art.11 ust. 1 i 2 , decyzje taką wydaje się z urzędu, podwyższając wysokość należności o 10 % .
 10. Do wniosku należy załączyć:
  • Ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu / decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku gdy grunt nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  • Projekt zagospodarowania terenu wraz z bilansem terenu z rozliczeniem powierzchni inwestycji w klasach i użytkach w stosunku do każdej działki, wyrażonej w pełnych m2 lub z dokładnością do 0,0001 ha. ( 2 egz.) Plan zagospodarowania działki winien być sporządzony na kopii mapy do celów projektowych/ mapie zasadniczej bądź mapie ewidencyjnej przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach, podpisany i opieczętowany przez projektanta lub wnioskodawcę w przypadku zgłoszenia.

   (W przypadku wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w związku z wykonywaniem w zabudowie zagrodowej działalności innej niż rolnicza projekt zagospodarowania terenu powinien obejmować budynki i urządzenia tworzące zabudowę zagrodową w danym gospodarstwie rolnym ze wskazaniem budynków i urządzeń, w których będzie wykonywana działalność inna niż działalność rolnicza, wskazanie powierzchni zabudowy zagrodowej oraz powierzchni, na której będzie wykonywana działalność inna niż działalność rolnicza).

  • Jeżeli inwestor posiada: wypis z rejestru gruntów, mapa klasyfikacyjna, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informację o terenie.
  • Gdy działka jest współwłasnością kilku osób, zaś wnioskodawcą jest tylko jedna z nich należy dołączyć pisemne zgody pozostałych współwłaścicieli na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod planowaną inwestycję.
  • W przypadku gdy wnioskodawcą nie jest właściciel gruntu należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością oraz pisemną zgodę na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.
  • W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć do akt sprawy oryginalny dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej (w przypadku dokonywania płatności przelewem w tytule operacji należy wpisać, że opłata skarbowa dotyczy pełnomocnictwa załączonego do wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej).
  • W celu obniżenia należności za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej dokument określający wartość rynkową gruntu objętego inwestycją np. aktualny akt notarialny z ceną gruntu lub operat szacunkowy (nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej budynku mieszkalnego na pow. do 500m2, budynku wielorodzinnego do 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny oraz wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w związku z wykonywaniem w zabudowie zagrodowej działalności innej niż rolnicza, którego powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodowa w danym gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 0,05 ha).
  • Oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego i rodzaju prowadzonej działalności rolniczej związanej z projektowaną inwestycją (w przypadku inwestycji w zabudowie zagrodowej).
  • Pisemne zobowiązanie do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi zabudowa zagrodowa (w przypadku wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod zabudową zagrodową w związku z zamiarem wykonywania działalności innej niż działalność rolnicza).

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zainteresowana tj. inwestor bądź jego pełnomocnik lub z urzędu Wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Średni czas oczekiwania po złożeniu kompletnego wniosku wynosi 30 dni z wyjątkiem spraw wymagających postępowania wyjaśniającego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej (WOŚ.2) - kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną;
 2. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz "wniosek o wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu ul. Paderewskiego 7 oraz w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Sobieskiego 9, piętro 3 pok. 11


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym;
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa: 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.


Krok 4
Odebrać  decyzję o zezwolenie na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej w sposób określony we wniosku (osobiście lub listownie).

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą

„Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej” wysyłana jest do wnioskodawcy listownie

 

UWAGA:

 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • „Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej” wysyłana jest do wnioskodawcy listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub w przypadku doręczeń na terenie miasta Lubliniec za pośrednictwem gońca.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 057 947
Lampka Aneta
Przejdź do: Pliki do pobrania

INFORMAJCA! Aby móc w pełni korzystać z aktywnych pdfów zalecamy korzystanie z przeglądarek: Adobe Acrobat, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Utworzony: Czwartek 3 września 2015 11:41:41 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 2278

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu