ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej

Numer karty: WOŚ.2/U

Opis:

Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej

Co powinienem wiedzieć?

 1. Zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 4, art. 12 ust. 1-4, 6, 7, 13, 14 i art. 12a pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz mając na uwadze zapisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019r. poz. 393) wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej powinno obejmować grunty zajęte pod: budynki mieszkalne, budynki gospodarcze i techniczne, związane funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi oraz urządzenia, w szczególności: podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier, zabaw i odpoczynku, studnie, zbiorniki, przewody naziemne, urządzenia do gromadzenia i oczyszczania ścieków, śmietniki, składowiska odpadów, obiekty małej architektury, ogrodzenia, oczka wodne, ogródki skalne, położone w bezpośrednim sąsiedztwie tych budynków i urządzeń i niewykorzystywane na inny cel, który uzasadniałby zaliczenie ich do innej grupy użytków gruntowych, w tym zajęte pod trawniki, rabaty, kwietniki, warzywniki.

 2. Do wniosku należy załączyć:
  • Ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub jeżeli inwestor posiada - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (kopia).
  • Projekt zagospodarowania terenu wraz z bilansem terenu z rozliczeniem powierzchni inwestycji w klasach i użytkach w stosunku do każdej działki, wyrażonej w pełnych m2 lub z dokładnością do 0,0001 ha. Plan zagospodarowania działki winien być sporządzony na kopii mapy do celów projektowych (1:500), przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, podpisany i opieczętowany przez projektanta.
  • Jeżeli inwestor posiada: wypis z rejestru gruntów, mapa ewidencyjna, mapa klasyfikacyjna.
  • W przypadku gdy wnioskodawcą nie jest właściciel gruntu należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.
  • Gdy działka jest współwłasnością kilku osób, zaś wnioskodawcą tylko jedna z nich należy dołączyć pełnomocnictwa od pozostałych współwłaścicieli do wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej oraz do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu.
  • W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć do akt sprawy oryginalny dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej.
  • W celu obniżenia należności za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej dokument określający wartość rynkową gruntu objętego inwestycją np. aktualny akt notarialny z ceną gruntu lub operat szacunkowy ( nie dotyczy budynku mieszkalnego na pow. do 500m2).

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zainteresowana tj.  inwestor bądź jego pełnomocnik lub z urzędu Wójt (burmistrz, prezydent miasta)

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Średni czas oczekiwania po złożeniu kompletnego wniosku wynosi 30 dni z wyjątkiem spraw wymagających postępowania wyjaśniającego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej (WOŚ….) - kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną;
 2. w przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz "wniosek o wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu ul. Paderewskiego 7 oraz w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Sobieskiego 9, piętro 3 pok. 11


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym;
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa: 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.


Krok 4
Odebrać  decyzję o zezwolenie na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej w sposób określony we wniosku (osobiście lub listownie).

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą

„Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej” wysyłana jest do wnioskodawcy listownie

 

UWAGA:

 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • „Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej” wysyłana jest do wnioskodawcy listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub w przypadku doręczeń na terenie miasta Lubliniec za pośrednictwem gońca

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 057 947
Lampka Aneta
Przejdź do: Pliki do pobrania

INFORMAJCA! Aby móc w pełni korzystać z aktywnych pdfów zalecamy korzystanie z przeglądarek: Adobe Acrobat, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Utworzony: Czwartek 3 września 2015 11:41:41 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 1082

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu