ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Obsługujemy klientów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec (pokaż trasę)
Adres korespondencyjny:

Wydział Budownictwa i Architektury

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
Zadania Wydziału Budownictwa i Architektury

Do zadań Wydziału Budownictwa i Architektury należą czynności wynikające z przepisów prawa budowlanego i innych ustaw, związanych między innymi w szczególności z:

 1. Nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa budowlanego.
 2. Sprawdzaniem projektów budowlanych w zakresie:
  1. Zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie prawo ochrony środowiska.
  2. Zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.
  3. Kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaświadczenia, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane.
  4. Wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy prawo budowlane także sprawdzenia projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowana projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane.
 3. Prowadzeniem rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy a także przekazywanie do organu wyższego stopnia, wprowadzonych danych.
 4. Uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianiem wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami.
 5. Wydawaniem decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlanych.
 6. Przyjmowaniem zgłoszeń budowie obiektów oraz wykonania robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę.
 7. Nakładaniem w drodze decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 5 ustawy prawo budowlane, obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 wymienionej ustawy, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
  1. Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.
  2. Pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury.
  3. Pogorszenie warunków zdrowotno – sanitarnych.
  4. Wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów   sąsiednich.
 8. Przyjmowaniem zgłoszeń z projektem budowlanym.
 9. Przyjmowaniem zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego, wydawaniem pozwoleń na rozbiórkę inwestora na wniosek inwestora.
 10. Wydawaniem pozwoleń na budowę, przenoszeniem pozwolenia na budowę na innego inwestora, wydawaniem decyzji zmieniających pozwolenie na budowę oraz orzekaniem o wygaśnięciu pozwolenia na budowę.
 11. Wydawaniem decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych.
 12. Przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania.
 13. Wydawaniem zaświadczeń stwierdzających, spełnienie wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz samodzielnego lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
 14. Sporządzaniem sprawozdań.
 15. Wydawaniem dzienników budowy.
 16. Prowadzenie spraw związanych z zabytkami znajdujących się na terenie powiatu m.in.:
  1. Umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków i zapisów,
  2. Przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne o ujawnieniu   przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
  3. Zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku  archeologicznym.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2019 roku

Ilość wyświetleń: 1406

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu