ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Obsługujemy klientów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec (pokaż trasę)
Adres korespondencyjny:

Wydział Budownictwa i Architektury

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
Zadania Wydziału Budownictwa i Architektury

Do zadań Wydziału Budownictwa i Architektury należą czynności wynikające z przepisów prawa budowlanego i innych ustaw, związanych między innymi w szczególności z:

 1. Nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa budowlanego.
 2. Sprawdzaniem:
  1. zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z:
   1. ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu,
   2. wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
   3. ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
  2. zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
  3. kompletności projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie:
   1. kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (zwana dalej - Pr.B), dotyczącego projektanta i projektanta sprawdzającego;
  4. dołączenie:
   1. wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
   2. oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10 (Pr.B);
  5. posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych na podstawie:
   1. kopii dokumentów, o których mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 (Pr.B.) - w przypadku uprawnień niewpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
   2. danych w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane - w przypadku uprawnień wpisanych do tego rejestru;
  6. przynależność projektanta i projektanta sprawdzającego do właściwej izby samorządu zawodowego na podstawie:
   1. zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7(Pr.B) - w przypadku osób niewpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
   2. danych w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane - w przypadku osób wpisanych do tego rejestru.
 3. Prowadzeniem rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy a także przekazywanie do organu wyższego stopnia, wprowadzonych danych.
 4. Uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianiem wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami.
 5. Wydawaniem decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlanych.
 6. Przyjmowaniem zgłoszeń budowie obiektów oraz wykonania robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę.
 7. Na podstawie art. 30 ust. 7 (Pr.B) - nakładaniem w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5 Pr.B), obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
  1. Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia;
  2. Pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury;
  3. Pogorszenie warunków zdrowotno – sanitarnych;
  4. Wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 8. Przyjmowaniem zgłoszeń z projektem budowlanym.
 9. Przyjmowaniem zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego, wydawaniem pozwoleń na rozbiórkę na wniosek inwestora.
 10. Wydawaniem pozwoleń na budowę, przenoszeniem pozwolenia na budowę na innego inwestora, wydawaniem decyzji zmieniających pozwolenie na budowę oraz orzekaniem o wygaśnięciu pozwolenia na budowę.
 11. Wydawaniem decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych.
 12. Przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania.
 13. Wydawaniem zaświadczeń stwierdzających, spełnienie wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz samodzielnego lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
 14. Sporządzaniem sprawozdań.
 15. Wydawaniem dzienników budowy.
 16. Prowadzenie spraw związanych z zabytkami znajdujących się na terenie powiatu m.in.:
  1. Umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków i zapisów,
  2. Przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
  3. Zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku
 17. Wykonywanie okresowych kontroli (w rozumieniu art. 62 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane) w zakresie stanu technicznego obiektów budowlanych stanowiących własność Powiatu (z wyłączeniem obiektów oddanych w trwały zarząd) oraz prowadzenie książek obiektów budowlanych tych nieruchomości. Kontrole nie dotyczą instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych a także badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 15 maja 2024 roku

Utworzony: Środa 2 czerwca 2021 13:59:47 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 1685

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu