ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Obsługujemy klientów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec (pokaż trasę)
Adres korespondencyjny:

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
Zadania Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem

Do zadań Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem należy w szczególności:

 1. W zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa:
  1. Obrót nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności: sprzedaż, zamiana, darowizna, zrzeczenie się, oddanie w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenie, oddania w trwały zarząd, a także obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenie jako wkłady niepieniężne w aporty do spółek.
  2. Prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa.
  3. Wyrażanie zgody na zrzeczenie się przez właściciela własności nieruchomości.
  4. Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz innych należności za nieruchomości udostępniane z zasobu Skarbu Państwa
   oraz przekazywanie informacji w tym zakresie do Wydziału Finansowego.
  5. Ustalanie sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych.
  6. Rozwiązywanie umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu.
  7. Wygaszanie trwałego zarządu.
  8. Rozkładanie na raty należności za nieruchomości sprzedane w drodze bezprzetargowej i ustalanie zabezpieczenia hipotecznego.
  9. Wnioskowanie oraz opiniowanie podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
  10. Prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego, w tym:
   1. Zapewnienie wycen nieruchomości.
   2. Przeprowadzenie rokowań.
   3. Ustalanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości.
   4. Wnioskowanie o ujawnienie w księgach wieczystych informacji o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego oraz wykreślania tego wpisu oraz ujawnienie własności Skarbu Państwa.
  11. Wyrażanie zgody na zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa celem zakładania, przeprowadzania i wykonywania ciągów drenażowych, przewodów oraz innych obiektów i urządzeń technicznych.
  12. Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraża na to zgody.
  13. Prowadzenie postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, w tym:
   1. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnych.
   2. Ustalanie wysokości odszkodowania.
  14. Wydawanie zaświadczeń o zaspokojeniu wierzytelności Skarbu Państwa zabezpieczonych hipoteką.
  15. Ustalanie odszkodowania za nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, które z dniem 1 stycznia 1999r. stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego.
  16. Sprzedaż prawa własności dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.
  17. Wydawanie decyzji o przekształceniu oraz ustalenie opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  18. Stwierdzanie uprawnień do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  19. Powierzanie zarządzania nieruchomościami będących w zasobie Skarbu Państwa licencjonowanym zarządcom.
  20. Orzekanie o nadaniu na własność nieruchomości.
 2. W zakresie gospodarowania mieniem powiatu:
  1. Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości.
  2. Prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących zasób powiatowy.
  3. Obrót nieruchomościami powiatu, a w szczególności: sprzedaż, zamiana, darowizna, zrzeczenie się, oddanie w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenie, oddanie w trwały zarząd, a także obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenie jako wkłady niepieniężne w aporty do spółek.
  4. Gospodarowanie powierzchnią użytkową budynków starostwa.
  5. Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu
   i innych należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz przekazywanie informacji w tym zakresie do wydziału finansowego.
  6. Ustalanie sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych.
  7. Przyznawanie pierwszeństwa w nabyciu lokali ich najemcom lub dzierżawcom.
  8. Udzielanie bonifikat od: ustalonej ceny nieruchomości, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu.
  9. Rozwiązywanie umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu.
  10. Wygaszanie trwałego zarządu.
  11. Rozkładanie na raty należności za nieruchomości sprzedane w drodze bezprzetargowej i ustalanie zabezpieczenia hipotecznego.
  12. Wnioskowanie oraz opiniowanie podziałów nieruchomości stanowiących własność powiatu.
  13. Wyrażanie zgody na zajęcie nieruchomości powiatu celem zakładania, przeprowadzania i wykonywania ciągów drenażowych, przewodów oraz innych obiektów i urządzeń technicznych regulacja stanów prawnych nieruchomości powiatu, w tym:
   1. Występowanie z wnioskiem do Wojewody o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, na podstawie 73 ustawy z dnia z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
  14. Nabywanie w drodze umowy cywilno-prawnej własności nieruchomości zajętych pod drogi Powiatowe.
  15. Wydawanie zaświadczeń o zaspokojeniu wierzytelności powiatu zabezpieczonych hipoteką.
  16. Przejmowanie nieruchomości skarbu państwa na rzecz powiatu.
  17. Ujawnianie w księgach wieczystych praw wynikających z ostatecznych decyzji.
  18. Powierzanie zarządzania nieruchomościami będącymi w zasobie powiatu licencjonowanym zarządcom.
  19. Ustalanie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu.
  20. Ustalanie zasad gospodarowania powiatowym zasobem mieszkaniowym.
  21. Przejmowanie od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność powiatu nieruchomości, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.
  22. Wyrażanie zgody na zrzeczenie się przez właściciela własności nieruchomości.
  23. Wyrażanie zgody na przybliżanie się do granicy nieruchomości będących w zasobie powiatu.
 3. Występowanie do sądu o wydanie orzeczenia o nieważności nabycia nieruchomości wbrew ustawie z dnia 24 marca 1920r. O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 4. Powiadamianie urzędu skarbowego o zawarciu umowy pomiędzy starostą a podatnikiem o przeniesienie prawa własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za wygaśniecie zobowiązania podatkowego.
 5. Wpisywanie do ksiąg wieczystych przejścia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej.
 6. Przyznawanie nieodpłatne własności nieruchomości osobie uprawnionej, która przekazała gospodarstwo rolne państwu w zamian za rentę.
 7. Przekazywanie nieodpłatne w użytkowanie lub użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców, gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod rodzinne ogrody działkowe.
 8. Przejmowanie gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych w razie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych lub rolnych na cele nieleśne lub nierolne.
 9. Uczestniczenie w postępowaniach regulacyjnych w sprawach przywracania własności kościołom i gminom wyznaniowym.
 10. Nabywanie na rzecz Skarbu Państwa za zgodą właściwego urzędu skarbowego własności rzeczy lub praw majątkowych, w zamian za zaległości podatkowe.
 11. Ustanawianie trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości przeznaczonych pod drogi krajowe, stanowiące własność Skarbu Państwa zarządzane przez Lasy Państwowe.
 12. Przekazywanie w zarząd organów wojskowych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.
 13. Przejmowanie nieruchomości pozostających w zarządzie organów wojskowych zbędnej na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.
 14. Opiniowanie wniosków komunalizacyjnych.
 15. Uczestniczenie w postępowaniu dotyczącym ustalania granic gruntów będących własnością Powiatu i Skarbu Państwa.
 16. Przekazywanie Lasom Państwowym władania gruntów Skarbu Państwa, które 01.01.1992r. w planach zagospodarowania przestrzennego były przeznaczone pod lasy i zadrzewienia w myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 54, poz. 349 z późn. zm.).

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2019 roku

Utworzony: Czwartek 10 czerwca 2021 07:58:54 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 853

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu