ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy - udzielonej przed dniem 15.08.2013 r.

Numer karty: WK.15/U

Opis:

 Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy.

Co powinienem wiedzieć?

 1. Przedsiębiorcę posiadającego licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy pojazdami samochodowymi oraz osób obejmującą autobusy, udzieloną przed 15.08.2013 r. uznaje się za posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 2. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy uprawnia do wykonywania przewozów w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z rodzajem przewozów w niej określonym, do czasu upływu terminu jej ważności lub wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 3. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany  oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest: starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 4. Zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy w łącznej ilości przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponad liczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna ilość wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.
 5. Wartość euro ustala się co roku i odpowiada opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.
 6. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 7a ustawy o transporcie drogowym, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 7. Jeżeli zmiany, obejmują dane zawarte w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.
 8. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości lub w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 9. Przewoźnik drogowy zawieszając wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia – zawiadomić organ, który udzielił licencji.

Kto może załatwić sprawę?

Przedsiębiorca.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W terminie do 30 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy (WK.32) - kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną wraz z załącznikami:

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy (zmiana danych zawartych w licencji):

 1. Dotychczasowe licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy wraz z wypisem lub wypisami z tej licencji;
 2. Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
 3. Potwierdzenie opłaty za zmianę licencji;
 4. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy:

 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie materialnego zabezpieczenia, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009:
  • 9000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu,
  • 5000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy;
 2. Wykaz zgłoszonych pojazdów samochodowych lub zespołów pojazdów do transportu;
 3. Potwierdzenie opłaty za kolejne wypisy z licencji;
 4. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy lub wydanie wypisu w przypadku jego utraty:

 1. Dotychczasowa licencja, wypis lub wypisy w przypadku zniszczenia w stopniu powodującym ich nieczytelność;
 2. Oświadczenie dotyczące zwrotu utraconej licencji oraz wypisu/wypisów z licencji;
 3. W przypadku kradzieży – kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt (np. zaświadczenie z Policji);
 4. Potwierdzenie opłaty za wydanie wtórnika licencji lub wypisów z licencji;
 5. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Za zmianę licencji pobiera się 10% opłaty jak za udzielenie licencji, za każdy wypis z licencji pobiera się 5% opłaty jak za udzielenie licencji
 2. Za wydanie wypisu na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji – 110 zł.
 3. Za wydanie wypisu w przypadku utraty wypisu z zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.
 4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17zł


UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • Składając w organie pełnomocnictwo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej

Wpłat z tytułu opłaty za zmianę/wtórnik licencji lub wypisów dokonywać można tylko kartą w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu przy ul. Paderewskiego 7 (pok. 7 - parter) lub przelewem na rachunek bankowy w PKO BP S.A.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
PKO BP S.A nr : 14 1020 1664 0000 3502 0188 8452


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL 14 1020 1664 0000 3502 0188 8452
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Rachunek bankowy: ING BSK S.A. O/Częstochowa 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783, w tytule zaznaczając czego opłata dotyczy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz WK.32 Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy,

 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu pok. 7 parter).

Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu – pokój 7 (parter);
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu:
  42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".

Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Krok 4
Odebrać zezwolenie na wykonywanie przewoźnika drogowego z wypisami.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą.

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy z  wypisami zostanie wysyłana do wnioskodawcy listownie.

UWAGA:

 • W przypadku wysłania za pośrednictwem faksu wniosku, który jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty lub liczby stron należy dostarczyć do wydziału oryginał wniosku np. osobiście lub za pośrednictwem poczty,
 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy z wypisami wysyłana jest do wnioskodawcy listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub w przypadku doręczeń na terenie miasta Lubliniec za pośrednictwem gońca. 

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.).  
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.
 3. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 916 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256
  ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 2377).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 094 902
Baron Renata
530 101 335
Makles Aleksandra
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Czwartek 29 lipca 2021 10:42:27 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 1209

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu