ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Lublińcu w okolicach ulicy Częstochowskiej oraz ulicy Kochcickiej, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego

Piątek 9 października 2020 08:42Czas czytania: 6 min.

Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Lublińcu w okolicach ulicy Częstochowskiej oraz ulicy Kochcickiej, opisanych w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego, oznaczonych numerami:

Prezentacja obiektów: link

Lp.

Numery działki

Rodzaj użytków

Cena wywoławcza + VAT

Wysokość Wadium w zł

1.

Działka nr 1973/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 775 m2 

(przez działkę przebiegają dwie czynne linie kablowe SN (15 kV) typu HAKnFtA 3 x 120, na działce znajdują się dwa kanały sanitarne oraz fragmenty ogrodzenia)

 

B – 775 m2

49.461,00 zł + 23% VAT

 

 

 

 

   

       4.947,00 zł

2.

Działka nr 1974/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 705 m2

(na działce znajduje się ogrodzenie oraz kanał sanitarny)

+ udział 1/3 części w działce nr 1970/107, k.m. 5, obręb Lubliniec pow. 459 m2

(na działce znajduje się gazociąg)

 

dot. działki 1974/107:

B – 705 m2

 

 

51.583,00 zł + 23% VAT

(w tym wartość udziału 6.590,00 zł)

 

 

 

 

 

5.159,00 zł

dot. działki 1970/107:

dr - 459 m2

3.

Działka nr 1975/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 704 m2

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

 + udział 1/3 części             w    działce nr 1970/107 , k.m. 5, obręb Lubliniec pow. 459 m2

(na działce znajduje się gazociąg)

 

dot. działki 1975/107:

B – 704 m2

 

51.519,00 zł + 23 % VAT

(w tym wartość udziału 6.590,00 zł)

 

 

5.152,00 zł

 

dot. działki 1970/107:

dr - 459 m2

 

4.

Działka nr 1976/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 620 m2

(na działce znajdują się płyty betonowe)

+ udział 1/3 części w działce nr 1970/107, k.m. 5, obręb Lubliniec pow. 459 m2

(na działce znajduje się gazociąg)

 

dot. działki 1976/107:

B – 620 m2

 

46.158,00 zł + 23 % VAT

(w tym wartość udziału 6.590,00)

 

 

 

 

 

4.616,00 zł

 

dot. działki 1970/107:

dr - 459 m2

 

5.

Działka nr 1977/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 653 m2

(na działce znajdują się płyty betonowe)

 

B – 653 m2

41.674,00 zł  + 23 % VAT

 

 

4.168,00 zł

6.

Działka nr 1978/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 594 m2

(na działce znajduje się gazociąg

oraz płyty betonowe)

 

B – 594 m2

37.909,00 zł + 23 %VAT

 

 

 

3.791,00 zł

7.

Działka nr 1979/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 1153 m2

(na działce znajdują się płyty betonowe)

 

    B – 1153 m2

73.584,00 zł + 23 % VAT

 

 

7.359,00 zł

8.

 

Działka nr 1980/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 525 m2

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia, oraz płyty betonowe )

działka nr 1986/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 482 m2

 

(działka częściowo zadrzewiona)

 

dot. działki 1980/107:

B – 525 m2

 

 

64.267,00 zł + 23 %VAT

 

 

 

 

 

6.427,00 zł

dot. działki 1986/107:

B – 482 m2

 

9.

 

Działka nr 1987/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 640 m2

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia, działka częściowo zadrzewiona)

działka nr 1981/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 60 m2

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

 

dot. działki 1987/107:

B – 640 m2

 

44.674,00 zł + 23 % VAT

 

 

 

 

 

 

4.468,00 zł

dot. działki 1981/107:

B – 60 m2

 

10.

 

Działka nr 1988/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 640 m2 ,

(działka częściowo zadrzewiona, na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

działka nr 1982/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 60 m2

(działka częściowo zadrzewiona, na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

 

dot. działki 1988/107:

B – 640 m2

 

44.674,00 zł + 23 % VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

4.468,00 zł

dot. działki 1982/107:

B – 60 m2

 

11.

 

Działka nr 1989/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 640 m2 ,

(działka częściowo zadrzewiona, na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

 działka nr 1983/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 60 m2

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

dot. działki 1989/107:

B – 640 m2

 

44.674,00 zł + 23 % VAT

 

 

 

 

 

 

4.468,00 zł

dot. działki 1983/107:

B – 60 m2

 

12.

Działka nr 1990/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 645 m2 ,

(działka częściowo zadrzewiona)

 działka nr 1984/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 60 m2

dot. działki 1990/107:

B – 645 m2

 

44.993,00 zł + 23 % VAT

 

 

 

 

 

4.500,00 zł

dot. działki 1984/107:

B – 60 m2

 

13.

 

Działka nr 1991/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 209 m2 

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

 

działka nr 1993/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 434 m2

   (na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

 

działka nr 1985/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 1 m2

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

 

 działka nr 1994/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 59 m2

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

 

dot. działki 1991/107:

B – 209 m2

 

44.865,00 zł + 23 % VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.487,00 zł

dot. działki 1993/107:

RIVb – 434 m2

 

dot. działki 1985/107:

B – 1 m2

 

dot. działki 1994/107:

RIVb – 59 m2

 

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przedmiotowe działki na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 416/XXXVIII/09 z dnia 31.03.2009 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Nr 95 województwa śląskiego dnia 03.06.2009 r. pod pozycją 2149

mają następujące przeznaczenie:

 

Ustalenia planu dla działki nr 1970/107:

KDWp - tereny dróg wewnętrznych ruchu pieszego,

KD-L - drogi publiczne – lokalne,

KD-D - drogi publiczne - dojazdowe

 

Ustalenia planu dla działki nr 1973/107:

9.M/U- tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej,

KD-L - drogi publiczno – lokalne,

Ustalenia planu dla działek nr 1974/107, 1975/107, 1976/107, 1977/107, 1978/107, 1979/107, 1980/107, 1986/107, 1987/107, 1981/107, 1988/107, 1982/107, 1989/107, 1983/107, 1990/107, 1984/107, 1991/107, 1985/107:

  1. M/U - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej

Ustalenia planu dla działek nr 1993/107, 1994/107:

1MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Określenie sposobu zagospodarowania i warunków ewentualnej zabudowy (w tym zakazy i dopuszczenia) następuje na podstawie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe działki nie znajdują się w obszarze rewitalizacji i nie podlega ustanowionemu na rzecz gminy prawa pierwokupu w myśl art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 09 października 2015 r.                   o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 802).

Z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego 5.    

Nieruchomości w kształcie foremnym. Kształt i wielkość umożliwiają dogodne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym. Teren płaski.

Należność za sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości jest płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2020 roku o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, I piętro, sala posiedzeń nr 28.

Przetarg polega na licytacji ceny wywoławczej poszczególnych nieruchomości.

Przystępujący do ww. przetargów zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 04 listopada 2020 roku wadium na konto Powiatu Lublinieckiego nr 88 1020 1664 0000 3702 0190 9332 – z zaznaczeniem numeru działki. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. konto.

W przypadku zainteresowania nabyciem kilku nieruchomości, wadium winno być wpłacone odrębnie dla każdej nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Starostwa Powiatowego w Lublińcu, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości w ustalonym miejscu i terminie.

W dniu przetargu należy przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty oferenta; w przypadku przedsiębiorców: dowód wpłaty wadium, informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z krajowego rejestru sądowego, stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej poświadczonej notarialnie.

W przypadku przystąpienia do przetargu małżonków, gdy w ich małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności ustawowej i środki przeznaczone na nabycie przedmiotowej nieruchomości pochodzą z ich majątku wspólnego lub gdy w ich małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej rozszerzonej na przedmioty nabywane przez któregokolwiek z nich, za środki pochodzące z ich majątków osobistych, w drodze umów sprzedaży: do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie osobiście lub jeden z małżonków posiadający poświadczone notarialnie pełnomocnictwo współmałżonka, zawierające zgodę na uczestnictwo w przetargu oraz odpłatne nabycie nieruchomości.

Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą wyżej opisanych nieruchomości udziela  Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7 pok. 26 lub pod nr tel.  34 3510 537, 34 3510 509.

 

Informacja o zmianie terminu:

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii COVID-19, na podstawie § 30a oraz § 30b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2004 r., 1490 ze zm.) informuję, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Lublińcu w okolicach ulicy Częstochowskiej oraz ulicy Kochcickiej, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego oznaczonych jako działki nr: 1973/107, 1974/107, 1970/107, 1975/107, 1976/107, 1977/107, 1978/107, 1979/107, 1980/107, 1986/107, 1987/107, 1981/107, 1988/107, 1982/107, 1989/107, 1983/107, 1990/107, 1984/107, 1991/107, 1993/107, 1985/107, 1994/107, zapisanych w księdze wieczystej nr CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 r. o godzinie 900 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Każdy uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć za pośrednictwem darmowej i ogólnodostępnej platformy Skype, zarówno w formie wideorozmowy, jak i rozmowy oraz klastycznej formy chat. Poprzez wskazaną platformę będą mogły zostać udostępnione wnioskowane materiały i dokumenty, zależnie od posiadanych przez uczestnika przetargu warunków technicznych.

Udostępnij:

Utworzony: Piątek 9 października 2020 08:48:06 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 1273

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu