Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
20
MAJ
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Żwirki i Wigury 3, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Żwirki i Wigury 3, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego

Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublińcu przy ulicy Żwirki i Wigury 3, oznaczonej na mapie 6 obręb Lubliniec jako działka nr 3876/328 o powierzchni 0,2459 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr CZ1L/00044127/7 Sądu Rejonowego w Lublińcu jako własność Powiatu Lublinieckiego, zabudowanej budynkiem byłego szpitala i budynkiem gospodarczym.

Prezentacja obiektu: http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/na-sprzedaz-budynek-w-centrum-miasta-w-lublincu-kontakt-34-351-05-37-lub-34-351-05-10.php 

Działka posiada kształt zbliżony do trapezu prostokątnego. W południowo – wschodniej części działki usytuowany jest budynek byłego szpitala, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, murowany, w zabudowie wolnostojącej. Przy północno – zachodniej granicy działki znajduje się murowany budynek pełniący funkcję gospodarczo – garażowo – magazynową. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Żwirki i Wigury oraz ulicy Sobieskiego (usytuowana jest na skrzyżowaniu tych ulic).

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca zatwierdzonym Uchwałą Nr 112/XII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 05 września 2019 r. poz. 6071; zm. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 03 października 2019 r. stwierdzające nieważność ww. uchwały w części zawartej w § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 przedmiotowa nieruchomość ma następujące przeznaczenie 4 U – tereny usług. Uwaga – teren położony jest w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej.

Określenie sposobu zagospodarowania i warunków ewentualnej zabudowy (w tym zakazy i dopuszczenia) następuje na podstawie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość nie znajduje się w obszarze rewitalizacji i nie podlega ustanowionemu na rzecz gminy prawa pierwokupu w myśl art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 485).

Z pełnym tekstem i rysunkiem planu można się zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 w godzinach pracy Urzędu lub na stronie www.lubliniec.bip.info.pl w zakładce „ Zagospodarowanie przestrzenne”. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 1 400 000,00 zł.

Należność za sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości jest płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2021 roku o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, I piętro, sala posiedzeń nr 28. Przetarg polega na licytacji ceny wywoławczej ww. nieruchomości.

Wadium wynosi 140 000,00 zł (tj. 10% ceny wywoławczej nieruchomości). 

Przystępujący do ww. przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 16 lipca 2021 roku wadium na konto Powiatu Lublinieckiego w Lublińcu nr 88 1020 1664 0000 3702 0190 9332 – z zaznaczeniem numeru działki. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. konto.

W dniu przetargu należy przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty oferenta; w przypadku przedsiębiorców: dowód wpłaty wadium, informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z krajowego rejestru sądowego, stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej poświadczonej notarialnie.

W przypadku przystąpienia do przetargu małżonków, gdy w ich małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności ustawowej i środki przeznaczone na nabycie przedmiotowej nieruchomości pochodzą z ich majątku wspólnego lub gdy w ich małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej rozszerzonej na przedmioty nabywane przez któregokolwiek z nich, za środki pochodzące z ich majątków osobistych, w drodze umów sprzedaży do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie osobiście lub jeden z małżonków posiadający poświadczone notarialnie pełnomocnictwo współmałżonka, zawierające zgodę na uczestnictwo w przetargu oraz odpłatne nabycie nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Powiatu Lublinieckiego, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w ustalonym miejscu i terminie.

Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony w dniu 18 listopada 2020 r. oraz drugi przetarg ustny nieograniczony w dniu 01 kwietnia 2021 r.

Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7 pok. 26 lub pod nr telefonu 34 3510 509 oraz 34 3510 537.

Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Patrycja Umlauf
Kategoria:
Nieruchomości na sprzedaż
Dodano: 13:08:48
Czwartek 20 maja 2021
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348