Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
07
WRZ
Ważny komunikat dla organizacji pozarządowych – zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Ważny komunikat dla organizacji pozarządowych – zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zwracamy uwagę na nowe obowiązki organizacji pozarządowych realizujących zadania finansowane z udziałem środków publicznych na podstawie umowy zawartej z Powiatem  Lublinieckim wynikające z przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, zwana dalej: „ustawą o dostępności”) jest systemowym zobowiązaniem podmiotów publicznych do zapewnienia dostępności. Warto jednak zwrócić uwagę, że od dnia 5 września 2021 r. na podstawie w/w ustawy obowiązek uwzględnienia szeroko rozumianej „dostępności” będzie dotyczył także podmiotów inne niż publiczne, w tym także organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przypadku, gdy zawierają one umowę z podmiotem publicznym o realizacje/powierzenie realizacji zadania/zadań publicznych lub zamówień publicznych.

Mając na uwadze powyższe organizacja pozarządowa samodzielnie powinna dopilnować przestrzegania przez siebie w/w przepisów prawa. Dodatkowo w umowach zawieranych przez podmioty publiczne (w tym przez Powiat Lubliniecki) z  tzw. „trzecim sektorem” po dniu
5 września br.  powinny się znaleźć postanowienia określające warunki służące zapewnianiu dostępności w zakresie realizacji tych zadań
. Oznacza to, że WSZYSTKIE działania realizowane ze środków publicznych, zlecane/powierzane do realizacji NGO powinny być realizowane
z uwzględnieniem warunków dostępności, ale warunki te powinny być określone w umowach w sposób adekwatny do zakresu danego zadania (lub ewentualnie zamówienia).   Nie jest więc wymagane, by podmiot publiczny realizując zadanie związane np. z organizacją wydarzenia kulturowego (np. wystawy) zleconego do realizacji w trybie uproszczonym, tzw. „małe granty”  spełniał w s z y s t k i e wymagania określone w art. 6 ustawy o dostępności. Powinien jednak zapewnić dostępność w tym obszarze i zakresie jakiego dotyczy powierzone/zlecone zadanie
w oparciu o stosowne przepisy ustawy – warunki te zostaną każdorazowo określone indywidualnie w zależności od proponowanego do realizacji/zlecanego do realizacji zadania publicznego. Składając ofertę w trybie konkursowym lub uproszczonym organizacje pozarządowe powinny jednak mieć na względzie fakt, iż wymagania ustawowe powinny być  spełnione.

Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Monika Dymarek
Kategoria:
Ogłoszenia Starostwa i jednostek organizacyjnych
Dodano: 10:40:29
Wtorek 7 września 2021
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348