ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Obsługujemy klientów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Lokalizacja:

Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec (pokaż trasę)
Adres korespondencyjny:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodno - ściekowej:
  1. Wydawanie decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji spółek wodnych.
  2. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.
  3. Realizacja zadań związanych z gospodarką wodną dotyczącą nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Lublinieckiego.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego:
  1. Wydawanie kart: wędkarskich i łowiectwa podwodnego.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki leśnej:
  1. Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, a w przypadkach nie wywiązywania się przez właścicieli lasów z obowiązków wynikających z ustawy lub planów urządzania lasów, wydawanie decyzji nakazujących wykonanie tych obowiązków.
  2. Cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
  3. Ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów.
  4. Wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasów – na wniosek właściciela lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa – w przypadkach losowych.
  5. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właściciela lasu.
  6. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego oraz Skarbu Państwa o nieuregulowanym stanie prawnym i wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia powszechnej ochrony lasów w przypadku niewykonania tych obowiązków.
  7. Wydawanie zaświadczeń w sprawie objęcia gruntu niestanowiącego własność Skarbu Państwa uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określoną w ustawie o lasach.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu przeznaczania gruntów rolnych do zalesienia:
  1. Wydawanie decyzji o wstrzymywaniu wypłaty ekwiwalentu za wyłącznie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, w razie stwierdzenia, że uprawa leśna
   jest prowadzona niezgodnie z planem zalesienia, a następnie z uproszczonym planem.
  2. Wydawanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu raz nakazu zwrotu pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu.
  3. Dokonywanie oceny udatności upraw.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu prawa łowieckiego:
  1. Udzielanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny na okres do 6 miesięcy.
  2. Wydawanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
  3. Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa.
 7. Prowadzenie spraw geologiczno – górniczych:
  1. Wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych w przypadku gdy obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20000 m³ i działalność ta będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych.
  2. Zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji.
  3. Zatwierdzanie w drodze decyzji dokumentacji geologicznych, o których mowa  w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami:
  1. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych do właściwości marszałka i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
  2. Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych do właściwości marszałka i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
 9. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych:
  1. Prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów.
  2. Wydawanie zaświadczeń i decyzji zezwalających na wyłączanie gruntów z produkcji rolnej wraz z ustaleniem należności i opłat.
  3. Wydawanie postanowień o uzgodnieniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska:
  1. Sporządzanie - w celu realizacji polityki ekologicznej państwa- powiatowego programu ochrony środowiska oraz sporządzanie co 2 lata raportu z jego wykonania.
  2. Opiniowanie projektów gminnych programów ochrony środowiska.
  3. Sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
  4. Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach.
  5. Wydawanie i orzekanie o wygaśnięciu , cofnięciu oraz ograniczeniu pozwoleń zintegrowanego oraz na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych do właściwości marszałka i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
  6. Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu , z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych dla marszałka i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
 11. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody:
  1. Prowadzenie rejestrów przetrzymywanych i hodowanych zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do tego rejestru.
  2. Wydawaniem zezwoleń   na   usunięcie   drzew   lub   krzewów  w  odniesieniu
   do nieruchomości będących własnością gminy, w zarządzie PKP S.A. oraz prowadzenie procedur dotyczących usunięcia drzew z terenów dróg powiatowych, Powiatu Lublinieckiego i Skarbu Państwa.
 12. Prowadzenie spraw z zakresu handlu emisjami do powietrza:
  1. Wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 13. Prowadzenie spraw z zakresu informacji o środowisku i jego ochronie:
  1. Udostępnianie informacji o środowisku.
 14. Prowadzenie spraw z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 15 maja 2024 roku

Utworzony: Czwartek 10 czerwca 2021 07:55:33 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 957

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu