ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Obsługujemy klientów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec (pokaż trasę)
Adres korespondencyjny:

Wydział Edukacji

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
Zadania Wydziału Edukacji

Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności:

 1. Realizowanie zadań związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych  powiatowych jednostek oświatowych, w tym szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 2. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością organizacyjną publicznych powiatowych szkół i placówek oświatowych.
 3. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem i organizacją publicznych powiatowych szkół i placówek oświatowych, w tym w szczególności:
  1. Opracowywanie propozycji dotyczących zmian strukturalnych w systemie oświaty powiatu.
  2. Przygotowywanie corocznie planów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
  3. Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.
  4. Organizowanie kształcenia uczniów klas wielozadaniowych szkół branżowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 4. Przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu lublinieckiego.
 5. Prowadzenie spraw w zakresie nadawania nauczycielom kontraktowym stopnia nauczyciela mianowanego.
 6. Realizowanie zadań związanych z założeniem szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.
 7. Wykonywanie czynności związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych.
 8. Przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub fizyczną.
 9. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 10. Określanie wysokości dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną .
 11. Rozliczanie dotacji udzielonych szkołom publicznym i niepublicznym nie prowadzonym przez powiat.
 12. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji.
 13. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora powiatowej jednostki oświatowej.
 14. Przygotowywanie odpowiednich dokumentów związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły i placówki lub z odwołaniem  z tego stanowiska.
 15. Przygotowanie projektów opinii dotyczących powierzenia przez dyrektora szkoły i placówki stanowisk wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych .
 16. Wykonywanie czynności związanych z procesem dokonywania oceny pracy dyrektora powiatowych jednostek oświatowych oraz nauczycieli, którym powierzono czasowo pełnienie obowiązków dyrektora.
 17. Przygotowywanie wniosków o przyznanie odznaczeń i orderów państwowych oraz nagród Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty dyrektorom powiatowych jednostek oświatowych – wytypowanym przez Starostę Lublinieckiego – za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji i wychowania.
 18. Sporządzanie zestawienia wniosków złożonych do Starostwa Powiatowego w Lublińcu o przyznanie Nagrody Starosty Lublinieckiego nauczycielom zatrudnionym w powiatowych jednostkach oświatowych za osiągnięcia w zakresie edukacji i wychowania.
 19. Prowadzenie spraw w zakresie kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego do szkół specjalnych.
 20. Sporządzanie analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 21. Dokonywanie analizy materiałów z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących naliczania subwencji oświatowej.
 22. Przygotowywanie wniosków o zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy oświatowej.
 23. Opracowywanie na każdy rok budżetowy projektu planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli, uwzględniając wnioski dyrektorów podległych szkół i placówek oświatowych.
 24. Dokonywanie analizy wniosków nauczycieli ubiegających się o udzielenie świadczenia na pomoc zdrowotną oraz przygotowywanie propozycji rozdysponowania środków zaplanowanych w budżecie powiatu na pomoc zdrowotną.
 25. Sporządzanie sprawozdań z zakresu edukacji i wychowania.
 26. Prowadzenie bazy danych oświatowych SIO na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej .
 27. Prowadzenie działań kontrolnych w zakresie danych w systemie informacji oświatowej przekazywanych przez szkoły i placówki.
 28. Przygotowywanie – na podstawie wytycznych Zarządu Powiatu – projektów aktów prawa miejscowego dotyczących w szczególności:
  1. Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubliniecki oraz jego uzgadnianie z właściwymi podmiotami.
  2. Wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
  3. Zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zwolnienie z obowiązku realizacji tych zajęć.
  4. Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w ustawie „Karta Nauczyciela”, nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
  5. Rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
  6. Określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
 29. Przygotowywanie dokumentów związanych z:
  1. Przyznawaniem Nagrody Starosty Lublinieckiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lubliniecki.
  2. Ustalaniem – w porozumieniu z dyrektorem prowadzącym kształcenie zawodowe – zawodów , w których kształcić będzie szkoła .
  3. Zwalnianiem nauczycieli od obowiązku zwrotu w całości lub w części jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie.
  4. Zawieraniem porozumień z zakresu powierzania jednostkom samorządu terytorialnego zadań oświatowych powiatu.
  5. Podział środków – przeznaczonych w budżecie powiatu na stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat – na powiatowe jednostki oświatowe.
  6. Przygotowywanie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, stosownych pism, wystąpień i wniosków o opinie, zgodę lub uzgodnienia w sprawach dotyczących edukacji i wychowania.
 30. Przygotowywanie, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, stosownych pism, wystąpień i wniosków o opinie, zgodę lub uzgodnienia w sprawach dotyczących edukacji i wychowania.
 31. Prowadzenie, w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, stosownych uzgodnień i konsultacji z innymi organami i podmiotami nadzorującymi działalność powiatowych szkół i placówek.
 32. Przygotowywanie innych dokumentów, projektów aktów i pism wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących edukacji i wychowania oraz podejmowanie, na podstawie obowiązujących przepisów, innych czynności i działań w sprawach dotyczących edukacji i wychowania.
 33. Przedstawianie Zarządowi Powiatu opinii dotyczących wniosków – zgłaszanych przez szkoły i placówki oświatowe – w sprawach związanych z ich działaniem.
 34. Współdziałanie ze Śląskim Kuratorem Oświaty, Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz właściwą Okręgową Komisją Egzaminacyjną, jednostkami samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami oraz innymi urzędami, instytucjami i organizacjami w zakresie spraw prowadzonych przez wydział.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 15 maja 2024 roku

Utworzony: Wtorek 25 maja 2021 08:22:26 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 1055

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu